Περιφερειακή Οικονομική


Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος θα γίνει προσπάθεια οι φοιτητές να αντιληφθούν την έννοια του επιστημονικού χώρου , να αναδειχτούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η περιφερειακή πολιτική προκειμένου να έχει την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, να αναλυθούν ως έννοια η περιφερειακή ανάπτυξη περιφερειακής ανάπτυξη μέσα από την κατανόηση των ορισμών και εννοιών αυτής και των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Τέλος θα γίνει προσπάθεια οι φοιτητές να κατανοήσουν την πολυδιάστατή του περιφερειακού προβλήματος και να το συνδέσουμε με την πολυδιάστατή της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί για την επίλυσή του