Πληροφορική ΙΙ


Το μάθημα αποτελεί το δεύτερο μάθημα Πληροφορικής με σαφή προσανατολισμό στον Προγραμματισμό. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές αρχές Προγραμματισμού με αναλυση θεμάτων όπως τα είδη μεταβλητών και οι διαφορές τους, δομές δεδομένων, αριθμητικές παραστάσεις και σχεσιακοί τελεστές, συναρτήσεις, βασικός έλεγχος ροής.
Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση πραγματικών οικονομικών προβλημάτων από τους χώρους της μακροοικονομιάς και των χρηματοοικονομικών με την χρήση υπολογιστή. Όλα τα παραδείγματα γίνονται στην γλώσσα προγραμματισμού του Matlab και του ελεύθερου λογισμικού Octave.
Το μάθημα συμβάλλει στα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:
-Ικανότητα άρθρωσης των κρίσιμων χαρακτηριστικών και των ελλείψεων σε ένα μοντέλο ή μία μέθοδο ανάλυσης.
– Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων.
– Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς. Τέτοια επικοινωνία θα πρέπει να είναι τόσο προφορική όσο και γραπτή, και θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστή και του Διαδικτύου.
-Ικανότητα επαγωγικής και απαγωγικής σκέψης.
Οι φοιτητές με την ολοκληρωση του μαθήματος:
– Γνωρίζουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού.
– Είναι σε θέση να αναλύσουν ένα απλό υπολογιστικό πρόβλημα και να το μετατρέψουν σε πρόγραμμα υπολογιστή.
– Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν διάφορες δομές δεδομένων και να χειρίζονται ελεγχόμενες μεταβλητές εισόδου και εξόδου σε συναρτήσεις προγραμματισμού.
– Είναι σε θέση να δημιουργησουν πρωτότυπο κώδικα προγραμματισμού για να επιλύσουν οικονομικά προβλήματα.
– Είναι σε θέση να αναλύσουν οικονομικές χρονοσειρές με την χρήση προγραμματισμού υπολογιστών.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
i. Γλώσσες Προγραμματισμού
ii. Μεταβλητές και σταθερές
iii. Πράξεις και αριθμητικές παραστάσεις
iv. Συναρτήσεις και δέσμες εντολών
v. Σχεσιακοί τελεστές
vi. Έλεγχος ροής
vii. Παραδείγματα προγραμματισμού