Πληροφορική Ι


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
i. Ιστορικά στοιχεία. Εξέλιξη των υπολογιστών.
ii. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής-Μνήμες-Επεξεργαστές-Μονάδες Εισόδου/Εξόδου.
iii. Λειτουργικά Συστήματα.
iv. Εισαγωγή στα Windows – Η έννοια του “παράθυρου”-Βασικές Λειτουργίες.
v. Εισαγωγή στο MS-OFFICE.
vi. Περιγραφή παρουσίαση WORD-Εφαρμογές στην επεξεργασία κειμένου.
vii. Περιγραφή παρουσίαση EXCEL-Εφαρμογές στα λογιστικά φύλλα και στους αυτοματοποιημένους υπολογισμούς.
viii. Διαδίκτυο και εφαρμογές
ix. Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων.