Στατιστική ΙΙ


Σε αυτό το μάθημα θα αναπτυχθούν η δεξιότητα των φοιτητών/φοιτητριών στην επίλυση προβλημάτων, η χρήση και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων και η ικανότητα αναλυτικής και επαγωγικής σκέψης.

Γενικές Ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εκτιμητική
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι Υποθέσεων
 • Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
 • Ανάλυση Διασποράς
 • Στοιχεία Απαραμετρικής Στατιστικής

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, G. Keller, 2010. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
 • Στατιστική: Βασικές αρχές με έμφαση στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. Levine, K. Szabat, D. Stephan, 2017. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
 • Στατιστικοί μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, I. Χαλικιάς, 2009. ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ
 • Στατιστική με εφαρμογές στα Οικονομικά, Ε. Τσιώνας, 2009. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ.