Στατιστική Ι


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Στοιχεία θεωρίας Συνδυαστικής
 Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων
 Κατανομές πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών – Παράμετροι κατανομής τυχαίων μεταβλητών
 Ειδικές διακριτές κατανομές
 Ειδικές συνεχείς κατανομές
 Κατανομές πιθανότητας πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
 Ροπές κατανομών πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
 Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών
 Περιγραφική Στατιστική