Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων


Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν γνώση των οικονομικών εννοιών που απαιτούνται για την κατανόηση του πως οι οικονομίες λειτουργούν και αποδίδουν, το
πώς οι κυβερνητικές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση, καθώς και των σημαντικότερων (ιστορικά – χρονολογικά) οικονομικών γεγονότων στις μεγαλύτερες οικονομίες
του κόσμου, και πώς τα γεγονότα αυτά και οι σχετικές κυβερνητικές πολιτικές επέδρασαν στην οικονομική τους απόδοση. Τέλος, θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να συλλέγουν, να αναλύουν,
να συγκρίνουν και να παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, αλλά και να ερμηνεύουν και να τεκμηριώνουν τα αίτια των σημαντικότερων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των κρίσεων.