Λογιστική Ι


Η Λογιστική Ι (ΝΚ 14) αποτελεί εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες της λογιστικής επιστήμης. Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η κατανόηση του βασικού θεωρητικού πλαισίου, το οποίο αφορά το είδος της πληροφόρησης που παρέχει η λογιστική, τον τρόπο που δημιουργείται αυτή η πληροφόρηση αλλά και την διαδικασία κοινοποίησης της προς κάθε ενδιαφερόμενο. Η λογιστική παρέχει κατά κανόνα οικονομικές πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με την δραστηριότητα των οικονομικών μονάδων. Οπότε κυρίαρχο στοιχείο της διδακτέας ύλης είναι η κατανόηση εννοιών όπως, περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα, η απεικόνιση τους στις λογιστικές καταστάσεις μέσα από την χρήση λογαριασμών. Η έννοια του λογαριασμού ως λογιστικό εργαλείο και οι διακρίσεις του, αποτελεί βασικό μέρος της ύλης που θα διδαχθεί. Επίσης γίνεται αναλυτική παρουσίαση των σταδίων του λογιστικού κυκλώματος και του τρόπου σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων, ο οποίος θα πρέπει να υιοθετεί τις βασικές λογιστικές αρχές.

 

 

Μαθηματικά Ι


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσιάζονται οι βασικές μαθηματικές έννοιες του διαφορικού – ολοκληρωτικού λογισμού που συναντώνται στην τρέχουσα οικονομική βιβλιογραφία και αποτελούν βασικά εργαλεία τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης όσο και στους τομείς λήψης των αποφάσεων και της άσκησης πολιτικής. Δίνεται έμφαση στην χρήση των μαθηματικών για την ανάπτυξη υποδειγμάτων που εξυπηρετούν εφαρμογές στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και της διοικητικής επιστήμης. Ειδικότερα εξετάζονται τα εξής θέματα:
Μέρος 1: Βασικές έννοιες – Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής
1. Εισαγωγή, σύνολα αριθμών, μαθηματική απόδειξη. 2. Συναρτήσεις, ακολουθίες, όρια, συνέχεια, διαφορισιμότητα. Η έννοια της ελαστικότητας και του ποσοστιαίου ρυθμού μεταβολής. 3. Εφαρμογές παραγώγου, θεώρημα Taylor. 4. Κυρτότητα, κοιλότητα συνάρτησης. 5. Μέγιστα, ελάχιστα. 6. Ολοκλήρωση, διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης.
Μέρος 2: Λογισμός συναρτήσεων δύο μεταβλητών
1. Βασικές τοπολογικές έννοιες: Ανοικτά και συμπαγή σύνολα. 2. Συναρτήσεις δύο μεταβλητών: Γεωμετρική αναπαράσταση (γραφήματα, ισοσταθμικές καμπύλες), μερική παραγώγιση, διαφόριση, κανόνας αλυσίδας. 3. Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις. 4. Πεπλεγμένες συναρτήσεις και παράγωγοι, ομογενείς συναρτήσεις.
Μέρος 3: Βελτιστοποίηση συναρτήσεων δύο μεταβλητών
1. Αριστοποίηση συναρτήσεων σε ανοικτό υποσύνολο του επιπέδου (Συνθήκες για τοπικά ακρότατα και σαγματικά σημεία). 2. Αριστοποίηση συναρτήσεων με ισοτικό περιορισμό (συνθήκες 1ης και 2ης τάξης). 3. Αριστοποίηση συναρτήσεων σε συμπαγές υποσύνολο του επιπέδου. 4. Κοίλος προγραμματισμός. 5. Οικονομικές εφαρμογές.
Βιβλιογραφία
1. Γ. Σαραφόπουλος, Ν. Μυλωνάς, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Τζιόλα
2. Μ. Λουκάκης , Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τόμος Α, Εκδόσεις Σοφία.
3. Α. Chiang, K. Wainwright, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Κριτική
4. Α. Ξεπαπαδέας, Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Εκδόσεις Gutenberg.
5. E. Dowling, s,Intoduction to Mathematical Economics, McGraw – Hill (Shaum series)
6. M. Hoy et al., Mathematics for Economists, Addison Wesley
7. Simon – L. Blume, Mathematics for Economists, Norton Co.

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι


Το σύνολο του διδακτικού υλικού βρίσκεται στο e-class του μαθήματος, στον σύνδεσμο https://eclass.duth.gr/courses/KOM06226/.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αφορά την μελέτη και την κατανόηση της διαχείρισης των κοινωνικοοικονομικών οργανισμών (Management) και το πως αυτή εφαρμόζεται, ειδικότερα, στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η εισαγωγική επιστημονική κατάρτιση του φοιτητή στο ευρύ φάσμα εννοιών και λειτουργιών του σύγχρονου μάνατζμεντ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ειδικότερα, σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι το να αναπτύξει την συνολική διαχειριστική αντίληψη του φοιτητή καθώς θα τον βοηθήσει στο:

 • Να εξοικειωθεί με την ιστορική εξέλιξη της θεωρίας και της πρακτικής της διοικητικής επιστήμης.
 • Να αντιληφθεί την σημασία του αποτελεσματικού σχεδιασμού και προγραμματισμού.
 • Να αφομοιώσει σύγχρονες μεθόδους περιγραφής των θέσεων εργασίας και οργάνωσης της συνολικής οργανωσιακής δράσης.
 • Να εμβαθύνει στις διαδικασίες της αποτελεσματικής στελέχωσης, διεύθυνσης, ηγεσίας και υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.
 • Να γνωρίσει και να συμμετέχει στην δόμηση αποτελεσματικών και οικονομικά βέλτιστων μεθόδων διαχειριστικού ελέγχου, συντονισμού και επικοινωνίας.
 • Να κατανοήσει ολοκληρωμένα τον συνολικό κύκλο της συστηματικής επιχειρηματικής προσαρμογής, μέσα στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης.

Γενικές ικανότητες

 • Κατανόηση του θεμελιώδους οικονομικού προβλήματος το οποίο σε συνθήκες στενότητας πόρων και πληθώρας αναγκών επιβάλει την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων διαχείρισης.
 • Αντίληψη της ανάγκης της όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων στους κοινωνικοοικονομικούς οργανισμούς.
 • Ενδυνάμωση των ικανοτήτων για αυτόνομη και ομαδική εργασία.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην οικονομία και στο μάνατζμεντ
 2. Τι είναι και τι κάνει η επιχείρηση
 3. Η εξέλιξη της επιστήμης του μάνατζμεντ
 4. Τα νεότερα ρεύματα της επιστήμης του μάνατζμεντ
 5. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 6. Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η σύνθεση Stra.Tech.Man
 7. Λήψη αποφάσεων
 8. Ο προσδιορισμός των στόχων και ο προγραμματισμός
 9. Η διαχείριση των προϋπολογισμών
 10. Οργάνωση, στελέχωση και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
 11. Έλεγχος, επικοινωνία, συντονισμός και επιχειρησιακή γνώση
 12. Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
 13. Επανάληψη και ανακεφαλαίωση

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

 • Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11560
  Έκδοση: 1η έκδ./2006
  Συγγραφείς: Βλάδος Χάρης
  ISBN: 978-960-218-467-7
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68379703
  Έκδοση: 2η έκδ./2017
  Συγγραφείς: Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary
  ISBN: 978-960-586-188-9
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Εισαγωγή στο Management 2η έκδοση
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107313
  Έκδοση: 2/2018
  Συγγραφείς: Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel
  ISBN: 9789925563098
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Μικροοικονομική Θεωρία Ι


-Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης
-Η εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης
-Η αποτελεσματική επικοινωνία στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
-Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της κριτικής σκέψης και η ικανότητα ανάδειξης και μελέτης ενός οικονομικού ζητήματος
-Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουντη δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τους συνήθεις όρους και να εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες τόσο της μίκρο
-όσο και της μάκρο
-οικονομίας καθώς και τη δυνατότητα να δομήσουν οικονομικά επιχειρήματα κατά τρόπο συνεκτικό και πειστικό (οικονομική ρητορική).
-Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις.
-Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών ενός οικονομικού συστήματος.
-Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών και πολιτικής.
-Ικανότητα κατανόησης εννοιών της οικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγικής, παραγωγικής) και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.
-Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη συγκεκριμένων θεματικών περιοχών (π.χ. αγορές, δημόσια οικονομικά, περιβάλλον, υγεία, αγορά εργασίας, διεθνές εμπόριο, κ.λπ.)
-Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στα οικονομικά. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του, τη γνώση των κατάλληλων μεθόδων εξέτασης και την ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα.

Πληροφορική Ι


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
i. Ιστορικά στοιχεία. Εξέλιξη των υπολογιστών.
ii. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής-Μνήμες-Επεξεργαστές-Μονάδες Εισόδου/Εξόδου.
iii. Λειτουργικά Συστήματα.
iv. Εισαγωγή στα Windows – Η έννοια του “παράθυρου”-Βασικές Λειτουργίες.
v. Εισαγωγή στο MS-OFFICE.
vi. Περιγραφή παρουσίαση WORD-Εφαρμογές στην επεξεργασία κειμένου.
vii. Περιγραφή παρουσίαση EXCEL-Εφαρμογές στα λογιστικά φύλλα και στους αυτοματοποιημένους υπολογισμούς.
viii. Διαδίκτυο και εφαρμογές
ix. Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων.