Λογιστική Ι


     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  1. Βασικές έννοιες της λογιστικής. Βασικές λογιστικές αρχές. Θεωρητικό πλαίσιο.
  2. Είδη οικονομικών οντοτήτων
  3. Βασικές οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων)
  4. Η έννοια του λογαριασμού και οι διακρίσεις του
  5. Βασικά Λογιστικά Βιβλία – Η έννοια του λογιστικού κυκλώματος
  6. Ισοζύγια
  7. Λογιστική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
  8. Λογιστική παρακολούθηση τέλους χρήσης.
  9. Διόρθωση Λογιστικών Σφαλμάτων
  10. Ασκήσεις με έμφαση στα στάδια του Λογιστικού Κυκλώματος

 

Μαθηματικά Ι


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσιάζονται οι βασικές μαθηματικές έννοιες του διαφορικού – ολοκληρωτικού λογισμού που συναντώνται στην τρέχουσα οικονομική βιβλιογραφία και αποτελούν βασικά εργαλεία τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης όσο και στους τομείς λήψης των αποφάσεων και της άσκησης πολιτικής. Δίνεται έμφαση στην χρήση των μαθηματικών για την ανάπτυξη υποδειγμάτων που εξυπηρετούν εφαρμογές στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και της διοικητικής επιστήμης. Ειδικότερα εξετάζονται τα εξής θέματα:
Μέρος 1: Βασικές έννοιες – Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής
1. Εισαγωγή, σύνολα αριθμών, μαθηματική απόδειξη. 2. Συναρτήσεις, ακολουθίες, όρια, συνέχεια, διαφορισιμότητα. Η έννοια της ελαστικότητας και του ποσοστιαίου ρυθμού μεταβολής. 3. Εφαρμογές παραγώγου, θεώρημα Taylor. 4. Κυρτότητα, κοιλότητα συνάρτησης. 5. Μέγιστα, ελάχιστα. 6. Ολοκλήρωση, διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης.
Μέρος 2: Λογισμός συναρτήσεων δύο μεταβλητών
1. Βασικές τοπολογικές έννοιες: Ανοικτά και συμπαγή σύνολα. 2. Συναρτήσεις δύο μεταβλητών: Γεωμετρική αναπαράσταση (γραφήματα, ισοσταθμικές καμπύλες), μερική παραγώγιση, διαφόριση, κανόνας αλυσίδας. 3. Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις. 4. Πεπλεγμένες συναρτήσεις και παράγωγοι, ομογενείς συναρτήσεις.
Μέρος 3: Βελτιστοποίηση συναρτήσεων δύο μεταβλητών
1. Αριστοποίηση συναρτήσεων σε ανοικτό υποσύνολο του επιπέδου (Συνθήκες για τοπικά ακρότατα και σαγματικά σημεία). 2. Αριστοποίηση συναρτήσεων με ισοτικό περιορισμό (συνθήκες 1ης και 2ης τάξης). 3. Αριστοποίηση συναρτήσεων σε συμπαγές υποσύνολο του επιπέδου. 4. Κοίλος προγραμματισμός. 5. Οικονομικές εφαρμογές.
Βιβλιογραφία
1. Γ. Σαραφόπουλος, Ν. Μυλωνάς, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Τζιόλα
2. Μ. Λουκάκης , Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τόμος Α, Εκδόσεις Σοφία.
3. Α. Chiang, K. Wainwright, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Κριτική
4. Α. Ξεπαπαδέας, Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Εκδόσεις Gutenberg.
5. E. Dowling, s,Intoduction to Mathematical Economics, McGraw – Hill (Shaum series)
6. M. Hoy et al., Mathematics for Economists, Addison Wesley
7. Simon – L. Blume, Mathematics for Economists, Norton Co.

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι


To Tμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει ως στόχο τη μελέτη και την προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Προσφέρει όλα εκείνα τα θεωρητικά και ποσοτικά εργαλεία που επιτρέπουν την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος με βάση δύο άξονες:
•Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και επομένως παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών θεωριών και των υποδειγμάτων – μοντέλων.
•Ο δεύτερος αφορά την διατύπωση επιστημονικά “ορθών” θέσεων και προτάσεων για την επίτευξη κάποιων στόχων ως προς την δικαιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του οικονομικού συστήματος. Αυτός σχετίζεται άμεσα με το μάνατζμεντ, που περιλαμβάνει δράσεις
-αποφάσεις για τις μελλοντικές ανάγκες μίας επιχείρησης, την αποδοτική χρήση, οργάνωση και έλεγχο των πόρων μίας επιχείρησης, και την ενεργοποίηση των μέγιστων ικανοτήτων των
εργαζομένων για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Σε αυτό το μάθημα θα αναπτυχθούν η επικοινωνιακή δεξιότητα των φοιτητών/φοιτητριών και η ικανότητα αναλυτικής και επαγωγικής σκέψης.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/φοιτήτριες θα είναι σε θέση να:
Γνωρίζουν τις βασικές αρχές Μάνατζμεντ και Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων
Γνωρίζουν τι είναι Μάνατζμεντ Δραστηριοτήτων και πως μπορούν να ανακτήσουν/διαχειριστούν τις απαιτούμενες πληροφορίες
Έχουν μία αρχική εικόνα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης μίας επιχείρησης
Κατανοήσουν την έννοια της παγκοσμιοποίησης και της Ελληνικής πραγματικότητας.
Το μάθημα στηρίζεται στην έννοια της εκπαίδευσης που βασίζεται στα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των φοιτητών/φοιτητριών να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ορθή χρήση πληροφοριών σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και τέλος η ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και της δημιουργικότητας τους.

Μικροοικονομική Θεωρία Ι


-Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης
-Η εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης
-Η αποτελεσματική επικοινωνία στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
-Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της κριτικής σκέψης και η ικανότητα ανάδειξης και μελέτης ενός οικονομικού ζητήματος
-Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουντη δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τους συνήθεις όρους και να εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες τόσο της μίκρο
-όσο και της μάκρο
-οικονομίας καθώς και τη δυνατότητα να δομήσουν οικονομικά επιχειρήματα κατά τρόπο συνεκτικό και πειστικό (οικονομική ρητορική).
-Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις.
-Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών ενός οικονομικού συστήματος.
-Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών και πολιτικής.
-Ικανότητα κατανόησης εννοιών της οικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγικής, παραγωγικής) και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.
-Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη συγκεκριμένων θεματικών περιοχών (π.χ. αγορές, δημόσια οικονομικά, περιβάλλον, υγεία, αγορά εργασίας, διεθνές εμπόριο, κ.λπ.)
-Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στα οικονομικά. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του, τη γνώση των κατάλληλων μεθόδων εξέτασης και την ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα.

Πληροφορική Ι


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
i. Ιστορικά στοιχεία. Εξέλιξη των υπολογιστών.
ii. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής-Μνήμες-Επεξεργαστές-Μονάδες Εισόδου/Εξόδου.
iii. Λειτουργικά Συστήματα.
iv. Εισαγωγή στα Windows – Η έννοια του “παράθυρου”-Βασικές Λειτουργίες.
v. Εισαγωγή στο MS-OFFICE.
vi. Περιγραφή παρουσίαση WORD-Εφαρμογές στην επεξεργασία κειμένου.
vii. Περιγραφή παρουσίαση EXCEL-Εφαρμογές στα λογιστικά φύλλα και στους αυτοματοποιημένους υπολογισμούς.
viii. Διαδίκτυο και εφαρμογές
ix. Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων.