Χρηματοοικονομική Ανάλυση


Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν αλλά και να υπολογίζουν την παρούσα και μελλοντική αξία σειρών πληρωμών και να προβαίνουν σε αξιολόγηση επενδύσεων. Θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της κεφαλαιοποίησης (απλής και σύνθετης) και να αποτιμούν (με χρήση των προηγουμένων) ομόλογα και μετοχές.
Επίσης, να γνωρίζουν τις ιδιότητες και τους τύπους των χρηματοοικονομικών παραγώγων, όπως τα Προθεσμιακά Συμβόλαια, τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, οι Ανταλλαγές και τα Δικαιώματα Προαίρεσης, καθώς και τις θέσεις που ένας επενδυτής μπορεί να λάβει επί αυτών. Επιπλέον, το πώς χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αντιστάθμισης, κερδοσκοπίας και εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και πως αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση μίας εταιρίας.

Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική


   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Θεωρητικό πλαίσιο διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης
 2. Διακρίσεις Κόστους
 3. Φύλλου Μερισμού Εξόδων
 4. ΓΒΕ, Διακρίσεις ΓΒΕ, Επιμερισμός σε κύρια και βοηθητικά τμήματα
 5. Απογραφή και Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 6.  Υπολογισμός κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού αποτελέσματος.
 7. Πλήρης και άμεση κοστολόγηση.
 8. Πρότυπη κοστολόγηση και αποκλίσεις.
 9. Προϋπολογισμοί
 10. Αναλυτική Λογιστική
 11. Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής
 12. Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής

Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ


Το σύνολο του διδακτικού υλικού βρίσκεται στο e-class του μαθήματος, στον σύνδεσμο https://eclass.duth.gr/courses/KOM06159/.

Περιγραφή και στόχος μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στο να δώσει στους φοιτητές μια πλήρη εικόνα των βασικότερων θεμάτων που αφορούν την επιτυχή άρθρωση συστηματικών και καινοτόμων διαχειριστικών δράσεων στο εσωτερικό των διάφορων κοινωνικοοικονομικών οργανισμών, μέσα στο ιδιαίτερα πολύπλοκο και αβέβαιο περιβάλλον της τρέχουσας κρίσης και αναδιάρθρωσης της παγκοσμιοποίησης.

Σκοπεύει στο να αναπτύξει την κατανόηση τους στα θέματα που αφορούν την επιτυχή διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής και προσαρμοστικότητας και, κατ’ επέκταση, την ικανότητά τους στην συνδυασμένη λήψη, υλοποίηση και έλεγχο των αναγκαίων στρατηγικών, τεχνολογικών και διοικητικών αποφάσεων μέσα στους οργανισμούς που θα απασχοληθούν στο μέλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν την διάσταση της καινοτομίας και των μηχανισμών διαχείρισης αλλαγής σε διαφορετικά οργανωσιακά και λειτουργικά περιβάλλοντα.
 • Να αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων με μία συνδυαστική οπτική που συνθέτει τις σφαίρες της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και του μάνατζμεντ των διάφορων κοινωνικοοικονομικών οργανισμών (προσέγγιση Stra.Tech.Man).
 • Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη επί των διάφορων ερωτημάτων που εγείρει η συνεχής διαδικασία της κοινωνικοοικονομικής αλλαγής, στα πλαίσια των ομάδων που συνεργάζονται.
 • Να αντιλαμβάνονται τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία και η ενδο-επιχειρηματικότητα (intra-preneurship) μπορούν να ενισχυθούν και να βοηθήσουν την ανάπτυξη μέσα σε έναν κοινωνικοοικονομικό οργανισμό.
 • Να αναλύουν με διεισδυτικότητα και πληρότητα τις διαδικασίες των διαφορετικών μορφών των οργανωσιακών αλλαγών, σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης.

Γενικές ικανότητες

 • Προσαρμοστικότητα σε νέες καταστάσεις.
 • Κατανόηση του τρόπου σύλληψης, επίτευξης και εφαρμογής της επιχειρηματικής καινοτομίας.
 • Ικανότητα σύνθεσης των διαστάσεων της στρατηγικής, της τεχνολογίας και του μάνατζμεντ (προσέγγιση Stra.Tech.Man)
 • Ολοκληρωμένη αντίληψη των οργανωσιακών προκλήσεων, ευκαιριών και απειλών.
 • Ικανότητα μεθοδικής εφαρμογής και ελέγχου των διοικητικών δράσεων κατά την διαδικασία της διαχείρισης αλλαγής.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Παγκοσμιοποίηση
 2. Η κατανόηση της σύγχρονης παγκόσμιας κρίσης
 3. Η πορεία προς μια «νέα παγκοσμιοποίηση»
 4. Αλλαγή, κρίση και νέος παγκόσμιος καπιταλισμός
 5. Προς μια εξελικτική κατανόηση του βαθμιαία αναδυόμενου παγκόσμιου περιβάλλοντος
 6. Προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία
 7. Τα πολλά πρόσωπα της καινοτομίας
 8. Η καινοτομία ως άσκηση οργανωσιακής επιβίωσης
 9. Η καινοτομία σε όρους Stra.Tech.Man και η φυσιολογική μετεξέλιξη των επιχειρήσεων
 10. Οι βασικές διαστάσεις και οι κεντρικές θεωρητικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της αλλαγής
 11. Η προσέγγιση Stra.Tech.Man στη διαχείριση της αλλαγής
 12. Η καινοτομική σύνθεση Stra.Tech.Man και η διαχείριση της αλλαγής: Η αφομοίωση της αλλαγής και η συνεχής μεταβολή
 13. Επανάληψη και επίλυση αποριών, επί του συνόλου

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

 • Παγκόσμια κρίση, καινοτομία και διαχείριση αλλαγής
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68379911
  Έκδοση: 1η έκδ./2017
  Συγγραφείς: Βλάδος Χάρης
  ISBN: 978-960-218-883-5
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Η επιχείρηση στη νέα εποχή
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11573
  Έκδοση: 1η έκδ./2005
  Συγγραφείς: Crainer Stuart, Dearlove Des
  ISBN: 978-960-218-424-0
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Στατιστική ΙΙ


Σε αυτό το μάθημα θα αναπτυχθούν η δεξιότητα των φοιτητών/φοιτητριών στην επίλυση προβλημάτων, η χρήση και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων και η ικανότητα αναλυτικής και επαγωγικής σκέψης.

Γενικές Ικανότητες:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εκτιμητική
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι Υποθέσεων
 • Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση
 • Ανάλυση Διασποράς
 • Στοιχεία Απαραμετρικής Στατιστικής

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Στατιστική για οικονομικά και διοίκηση επιχειρήσεων, G. Keller, 2010. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
 • Στατιστική: Βασικές αρχές με έμφαση στην οικονομία και τις επιχειρήσεις. Levine, K. Szabat, D. Stephan, 2017. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
 • Στατιστικοί μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, I. Χαλικιάς, 2009. ROSILI ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ
 • Στατιστική με εφαρμογές στα Οικονομικά, Ε. Τσιώνας, 2009. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ.

 

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ


Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο αφενός να εμβαθύνει τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις των φοιτητών/τριών στα κύρια ζητήματα της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας και αφετέρου να επεκτείνει τις γνώσεις αυτές σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να αναλυθούν κριτικά, θέματα της σύγχρονης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια μιας ανοιχτής οικονομίας. Για να επιτευχθεί αυτό, τόσο οι διαλέξεις όσο και όλες οι προγραμματισμένες δράσεις για το μάθημα, θα έχουν στόχο την ανάπτυξη των αναλυτικών και θεωρητικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών και την εφαρμογή τους σε τρέχοντα ζητήματα με ανάλογα παραδείγματα από την οικονομική επικαιρότητα. Η διαδικασία της μάθησης είναι αμφίδρομη και γι’ αυτό η συμμετοχή των φοιτητών/τριών θεωρείται απαραίτητη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία
 R.E.Lucas: Η Θεωρία των Ορθολογικών Προσδοκιών
o Προσαρμοζόμενες Προσδοκίες
o Η Κριτική του Lucas
o Επιπτώσεις για την Πολιτική
o Νεοκλασικό Μακροοικονομικό Υπόδειγμα
o Νεοκεϋνσιανό Μακροοικονομικό Υπόδειγμα
 Τράπεζες και Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί
o Λειτουργία και Σημασία των Τραπεζών
o Ασύμμετρη Πληροφόρηση: Δυσμενής Επιλογή και Ηθικός Κίνδυνος
o Εποπτεία του Τραπεζικού Συστήματος
o Τραπεζικές Κρίσεις
o Χρηματοοικονομικές Κρίσεις
Η Κεντρική Τράπεζα
oΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
oΤράπεζα της Ελλάδος
oFederal Reserve System και Bank of Japan
o Νομισματική Πολιτική της EKT και FED
 Νομισματική Πολιτική και η Κεντρική Τράπεζα – 14
o Η προσφορά χρήματος
o Νομισματικός έλεγχος
o Αξιοπιστία κεντρικών τραπεζών
o Κανόνες ή διακριτή παρέμβαση στην άσκηση νομισματικής πολιτικής
 Ζήτηση και Προσφορά Χρήματος 18
o Κλασικοί: Ποσοτική Θεωρία
oKeynes: Θεωρία Προτίμησης Ρευστότητας
oΝεοκεϋνσιανοί: Baumol-Tobin
oFriedman: Σύγχρονη Θεωρία του Χρήματος
oΕμπειρικός Έλεγχος
 Το Υπόδειγμα IS-LM–10, 11
o Ο Κεϋνσιανός Σταυρός
o Ισορροπία στην αγορά αγαθών/υπηρεσιών
o Ισορροπία στην αγορά χρήματος
o Κατασκευή IS/LM
 Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική στο IS – LM
o Παράγοντες μετατόπισης IS
o Παράγοντες μετατόπισης LM
o Μεταβολές – Αποτελεσματικότητα Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής
o Αβεβαιότητα στις IS/LM και στόχοι της Νομισματικής Πολιτικής
o Η IS – LM Μακροπρόθεσμα
 Συνολική Ζήτηση AD – Συνολική Προσφορά AS – 10, 11, 13
o Παράγοντες Μετατόπισης Καμπυλών
o Μακροχρόνια συνάρτηση AS
o Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Ισορροπία
o Κεϋνσιανιστές και Μονεταριστές
 Χρήμα και Πληθωρισμός – 7 o Μονεταριστική Προσέγγιση
o Δημοσιονομική Πολιτική, Συνολική Προσφορά και Πληθωρισμός
o Αιτίες της Πληθωριστικής Νομισματικής Πολιτικής
o Κόστος, Ζήτηση, Ελλείμματα
o Παρέμβαση ή Ουδετερότητα
 Δίλημμα Παρεμβατικής – Μη Παρεμβατικής Πολιτικής
o Αντιπληθωριστική πολιτική
o Νεοκλασικό μοντέλο
o Νεοκεϋνσιανό μοντέλο
o Σύγκριση μοντέλων
 Ανοικτή Οικονομία – 8
o Συναλλαγματικές ισοτιμίες
o Η θεωρία της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης (PPP)
o Μακροοικονομική πολιτική με σταθερές ισοτιμίες
o Μακροοικονομική πολιτική με κυμαινόμενες ισοτιμίες
 Οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία