Χρηματοοικονομική Ανάλυση


Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να κατανοούν αλλά και να υπολογίζουν την παρούσα και μελλοντική αξία σειρών πληρωμών και να προβαίνουν σε αξιολόγηση επενδύσεων. Θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες της κεφαλαιοποίησης (απλής και σύνθετης) και να αποτιμούν (με χρήση των προηγουμένων) ομόλογα και μετοχές.
Επίσης, να γνωρίζουν τις ιδιότητες και τους τύπους των χρηματοοικονομικών παραγώγων, όπως τα Προθεσμιακά Συμβόλαια, τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης, οι Ανταλλαγές και τα Δικαιώματα Προαίρεσης, καθώς και τις θέσεις που ένας επενδυτής μπορεί να λάβει επί αυτών. Επιπλέον, το πώς χρησιμοποιούνται για την επίτευξη αντιστάθμισης, κερδοσκοπίας και εξισορροπητικής κερδοσκοπίας. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζουν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες και πως αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση μίας εταιρίας.

Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική


   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Θεωρητικό πλαίσιο διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης
 2. Διακρίσεις Κόστους
 3. Φύλλου Μερισμού Εξόδων
 4. ΓΒΕ, Διακρίσεις ΓΒΕ, Επιμερισμός σε κύρια και βοηθητικά τμήματα
 5. Απογραφή και Αποτίμηση Αποθεμάτων.
 6.  Υπολογισμός κόστους παραχθέντων, κόστους πωληθέντων, μικτού και καθαρού αποτελέσματος.
 7. Πλήρης και άμεση κοστολόγηση.
 8. Πρότυπη κοστολόγηση και αποκλίσεις.
 9. Προϋπολογισμοί
 10. Αναλυτική Λογιστική
 11. Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής
 12. Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής

Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ


Αυτό το μάθημα (Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ) αφορά το Μάνατζμεντ (Management) και πως αυτό εφαρμόζεται στη διοίκηση επιχειρήσεων (και οργανισμών) με αποτελεσματικό τρόπο. Στόχος του μαθήματος είναι η επιστημονική κατάρτιση και η εμπέδωση/εξοικείωση με ένα ευρύ φάσμα των εννοιών του Μάνατζμεντ σε συνέχεια του μαθήματος «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι» του Α’ εξαμήνου.
Ειδικότερα θέλει να δώσει στους φοιτητές μια πλήρη εικόνα των βασικότερων θεμάτων που αφορούν την επιτυχή άρθρωση καινοτόμων διαχειριστικών δράσεων μέσα στο ιδιαίτερα πολύπλοκο και αβέβαιο περιβάλλον της τρέχουσας Παγκόσμιας Κρίσης. Σκοπεύει στο να ενισχύσει ουσιαστικά τις γνώσεις και την κατανόηση τους όσον αφορά την επιτυχή διαχείριση της οργανωσιακής αλλαγής, της επιχειρηματικής προσαρμοστικότητας και, κατ’επέκταση, να ενισχύσει την μελλοντική αποτελεσματικότητα τους στην συνδυασμένη λήψη, υλοποίηση και έλεγχο των αναγκαίων στρατηγικών, τεχνολογικών και διοικητικών αποφάσεων μέσα στους οργανισμούς που θα δραστηριοποιηθούν, κατά τρόπο δημιουργικό, ευέλικτο και καινοτόμο.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:
 Να αντιλαμβάνονται τις βασικές δεξιότητες ενός παράγοντα αλλαγής, με καινοτόμο επιχειρηματικό – διαχειριστικό σκεπτικό
 Να εργάζονται κατ’ άτομο και σε ομάδες στην διοίκηση αλλαγής και καινοτομίας σε διαφορετικά περιβάλλοντα
 Να λαμβάνουν στρατηγικές, τεχνολογικές και διαχειριστικές αποφάσεις για την αλλαγή κατά τρόπο ολοκληρωμένο, πρακτικό, πρωτότυπο και εφευρετικό
 Να εφαρμόζουν ποικίλες τεχνικές επίλυσης επιχειρηματικών – διαχειριστικών προβλημάτων
 Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική νοοτροπία ως προς τον εαυτό τους και τους συναδέλφους τους
 Να καταλάβουν τους τρόπους με τους οποίους η καινοτομία και η ενδο – επιχειρηματικότητα (intra – preneurship) μπορεί να ενθαρρυνθεί σε έναν οργανισμό
 Να αναλύουν τις διαδικασίες των οργανωσιακών αλλαγών σε συνθήκες παγκόσμιας κρίσης.

Στατιστική ΙΙ


To Tμήμα Οικονομικών Επιστημών έχει ως στόχο τη μελέτη και την προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Προσφέρει όλα εκείνα τα θεωρητικά και ποσοτικά εργαλεία που επιτρέπουν την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος με βάση δύο άξονες:
• Ο πρώτος αφορά τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος και επομένως παρακολουθεί την εξέλιξη των οικονομικών θεωριών και των υποδειγμάτων – μοντέλων.
• Ο δεύτερος αφορά την διατύπωση επιστημονικά “ορθών” θέσεων και προτάσεων για την επίτευξη κάποιων στόχων ως προς την δικαιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση του οικονομικού συστήματος. Αυτός σχετίζεται άμεσα με τη γνώση μεθοδολογιών επαγωγικής στατιστικής, δηλαδή της εξαγωγής συμπερασμάτων για τις ιδιότητες κάποιου πληθυσμού από τη μελέτη σχετικών δειγμάτων.
Σε αυτό το μάθημα θα αναπτυχθούν η δεξιότητα των φοιτητών/φοιτητριών στην επίλυση προβλημάτων, η χρήση και επεξεργασία ποσοτικών δεδομένων και η ικανότητα αναλυτικής και επαγωγικής σκέψης.

Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ


Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο αφενός να εμβαθύνει τις υπάρχουσες βασικές γνώσεις των φοιτητών/τριών στα κύρια ζητήματα της σύγχρονης μακροοικονομικής θεωρίας και αφετέρου να επεκτείνει τις γνώσεις αυτές σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μπορούν να αναλυθούν κριτικά, θέματα της σύγχρονης δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια μιας ανοιχτής οικονομίας. Για να επιτευχθεί αυτό, τόσο οι διαλέξεις όσο και όλες οι προγραμματισμένες δράσεις για το μάθημα, θα έχουν στόχο την ανάπτυξη των αναλυτικών και θεωρητικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών και την εφαρμογή τους σε τρέχοντα ζητήματα με ανάλογα παραδείγματα από την οικονομική επικαιρότητα. Η διαδικασία της μάθησης είναι αμφίδρομη και γι’ αυτό η συμμετοχή των φοιτητών/τριών θεωρείται απαραίτητη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Θεωρία
 R.E.Lucas: Η Θεωρία των Ορθολογικών Προσδοκιών
o Προσαρμοζόμενες Προσδοκίες
o Η Κριτική του Lucas
o Επιπτώσεις για την Πολιτική
o Νεοκλασικό Μακροοικονομικό Υπόδειγμα
o Νεοκεϋνσιανό Μακροοικονομικό Υπόδειγμα
 Τράπεζες και Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί
o Λειτουργία και Σημασία των Τραπεζών
o Ασύμμετρη Πληροφόρηση: Δυσμενής Επιλογή και Ηθικός Κίνδυνος
o Εποπτεία του Τραπεζικού Συστήματος
o Τραπεζικές Κρίσεις
o Χρηματοοικονομικές Κρίσεις
Η Κεντρική Τράπεζα
oΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
oΤράπεζα της Ελλάδος
oFederal Reserve System και Bank of Japan
o Νομισματική Πολιτική της EKT και FED
 Νομισματική Πολιτική και η Κεντρική Τράπεζα – 14
o Η προσφορά χρήματος
o Νομισματικός έλεγχος
o Αξιοπιστία κεντρικών τραπεζών
o Κανόνες ή διακριτή παρέμβαση στην άσκηση νομισματικής πολιτικής
 Ζήτηση και Προσφορά Χρήματος 18
o Κλασικοί: Ποσοτική Θεωρία
oKeynes: Θεωρία Προτίμησης Ρευστότητας
oΝεοκεϋνσιανοί: Baumol-Tobin
oFriedman: Σύγχρονη Θεωρία του Χρήματος
oΕμπειρικός Έλεγχος
 Το Υπόδειγμα IS-LM–10, 11
o Ο Κεϋνσιανός Σταυρός
o Ισορροπία στην αγορά αγαθών/υπηρεσιών
o Ισορροπία στην αγορά χρήματος
o Κατασκευή IS/LM
 Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική στο IS – LM
o Παράγοντες μετατόπισης IS
o Παράγοντες μετατόπισης LM
o Μεταβολές – Αποτελεσματικότητα Νομισματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής
o Αβεβαιότητα στις IS/LM και στόχοι της Νομισματικής Πολιτικής
o Η IS – LM Μακροπρόθεσμα
 Συνολική Ζήτηση AD – Συνολική Προσφορά AS – 10, 11, 13
o Παράγοντες Μετατόπισης Καμπυλών
o Μακροχρόνια συνάρτηση AS
o Βραχυπρόθεσμη και Μακροπρόθεσμη Ισορροπία
o Κεϋνσιανιστές και Μονεταριστές
 Χρήμα και Πληθωρισμός – 7 o Μονεταριστική Προσέγγιση
o Δημοσιονομική Πολιτική, Συνολική Προσφορά και Πληθωρισμός
o Αιτίες της Πληθωριστικής Νομισματικής Πολιτικής
o Κόστος, Ζήτηση, Ελλείμματα
o Παρέμβαση ή Ουδετερότητα
 Δίλημμα Παρεμβατικής – Μη Παρεμβατικής Πολιτικής
o Αντιπληθωριστική πολιτική
o Νεοκλασικό μοντέλο
o Νεοκεϋνσιανό μοντέλο
o Σύγκριση μοντέλων
 Ανοικτή Οικονομία – 8
o Συναλλαγματικές ισοτιμίες
o Η θεωρία της ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης (PPP)
o Μακροοικονομική πολιτική με σταθερές ισοτιμίες
o Μακροοικονομική πολιτική με κυμαινόμενες ισοτιμίες
 Οικονομικοί κύκλοι και μακροοικονομική πολιτική στην ανοικτή οικονομία