Μάρκετινγκ


Κορμού 2ο Έτος- 4ο Εξάμηνο

Η περιπλοκότητα των προβλημάτων μάρκετινγκ που καλείται να επιλύσει ο σύγχρονος μάνατζερ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, το ίδιο και η ανάγκη για λύσεις αποτελεσματικές και μετρήσιμες. Το ψηφιακό μάρκετινγκ αλλά και η δημιουργία περιεχομένου στο διαδίκτυο από καταναλωτές και χρήστες προϊόντων και υπηρεσιών καθιστά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στρατηγικού μάρκετινγκ πολύ-παραμετρική και περίπλοκη. Το μάρκετινγκ διαχρονικά στοχεύει τόσο στην μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη από το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία, όσο και στην βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων της εταιρείας με στόχο την κερδοφορία για τον οργανισμό και τους μετόχους του. Η σύγχρονη ψηφιακή εποχή μπορεί να καθιστά τη διαδικασία της λήψης της αγοραστικής απόφασης πιο σύνθετη και πιο κατακερματισμένη από ποτέ, παράλληλα όμως δίνει τη δυνατότητα ακριβούς μέτρησης της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων προώθησης ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί τη διαδικασία της έρευνας αγοράς αλλά και την καθημερινή αλληλεπίδραση με τον πελάτη.

Το μάθημα του μάρκετινγκ θα δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να μελετήσουν μεθόδους και εργαλεία με τα οποία οι σύγχρονοι μάνατζερ δημιουργούν αξία για την επιχείρησή τους, ικανοποιώντας καλύτερα από τον ανταγωνισμό τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών τους, αυξάνοντας τις πωλήσεις και διευρύνοντας το πελατολόγιο της επιχείρησης τους. Θα παρουσιαστεί η λειτουργία του μάρκετινγκ στα πλαίσια του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναλύοντας θέματα πολιτικής προϊόντος, προώθησης και προβολής, διανομής και ανταγωνιστικής κοστολόγησης.

Επιπλέον, μέσα από σχετική βιβλιογραφία, συζητήσεις και ασκήσεις μέσα στο αμφιθέατρο και μελέτες περίπτωσης (case studies), θα δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να αξιολογήσουν επιχειρηματικές πρακτικές και να συζητήσουν στρατηγικές μάρκετινγκ ικανές να σταθούν και να λειτουργήσουν στα πλαίσια της αγοράς του σήμερα.

Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι


Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του δικαίου με κύριο προσανατολισμό το δίκαιο των επιχειρήσεων Ικανότητα επεξήγησης των βασικών εννοιών που διαμορφώνουν το δίκαιο των επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τους συνήθεις όρους και να εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες
του δικαίου. Ικανότητα εύρεσης νομολογιακών πηγών και κατανόησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης. Ικανότητα ατομικής εργασίας.

Κλαδική Οικονομική


– Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης
– Η εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης
– Η αποτελεσματική επικοινωνία στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
– Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της κριτικής σκέψης και η ικανότητα ανάδειξης και μελέτης ενός οικονομικού ζητήματος
– Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τους συνήθεις όρους και να εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες τόσο της μίκρο – όσο και της μάκρο-οικονομίας καθώς και τη δυνατότητα να δομήσουν οικονομικά επιχειρήματα κατά τρόπο συνεκτικό και πειστικό (οικονομική ρητορική).
– Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις,κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις.
– Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών ενός οικονομικού συστήματος.
– Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών και πολιτικής.
– Ικανότητα κατανόησης εννοιών της οικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγικής, παραγωγικής) και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.
– Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη συγκεκριμένων θεματικών περιοχών (π.χ. αγορές, δημόσια οικονομικά, περιβάλλον, υγεία, αγορά εργασίας, διεθνές εμπόριο, κ.λπ.)
– Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στα οικονομικά. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του, τη γνώση των κατάλληλων μεθόδων εξέτασης και την ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα.

Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ


– Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης
– Η εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης
– Η αποτελεσματική επικοινωνία στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
– Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της κριτικής σκέψης και η ικανότητα ανάδειξης και μελέτης ενός οικονομικού ζητήματος
– Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τους συνήθεις όρους και να εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες τόσο της μίκρο – όσο και της μάκρο – οικονομίας καθώς και τη δυνατότητα να δομήσουν οικονομικά επιχειρήματα κατά τρόπο συνεκτικό και πειστικό (οικονομική ρητορική).
– Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις.
– Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών ενός οικονομικού συστήματος.
– Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών και πολιτικής.
– Ικανότητα κατανόησης εννοιών της οικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγικής, παραγωγικής) και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.
– Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη συγκεκριμένων θεματικών περιοχών (π.χ. αγορές, δημόσια οικονομικά, περιβάλλον, υγεία, αγορά εργασίας, διεθνές εμπόριο, κ.λπ.)
– Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στα οικονομικά. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του, τη γνώση των κατάλληλων μεθόδων εξέτασης και την ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα