Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό εξετάζει το ρόλο της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων ως στρατηγικός εταίρος διοίκησης στους σύγχρονους οργανισμούς. Κομβικές λειτουργίες όπως η πρόσληψή, η επιλογή, η ανάπτυξη, η αξιολόγηση, η διατήρηση, η αμοιβή, και οι εργασιακές σχέσεις εξετάζονται. Οι επιδράσεις του νομικού και του παγκόσμιου περιβάλλοντος αποτιμώνται και, επίσης, αναλύονται τρέχοντα ζητήματα όπως η εκπαίδευση στη διαφορετικότητα, οι πολιτικές για τη σεξουαλική παρενόχληση, και η άνοδος του κόστους των ποικίλων επιδομάτων αναλύονται.
Επιπλέον, εξετάζονται καλές πρακτικές από επιλεγμένες επιχειρήσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται οι κυρίαρχες θεωρητικές προσεγγίσεις για τις σχέσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών προβλημάτων και της οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση στην προσέγγιση της «Μηχανικής». Επίσης, αναλύονται κάποια βασικά υποδείγματα διαχείρισης τόσο ανανεώσιμων όσο και εξαντλήσιμων φυσικών πόρων. Τέλος, παρουσιάζονται επιλεγμένα θέματα της νεοκλασικής οικονομικής όπως οι εξωτερικότητες και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
– Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης
– Η εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης
– Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της κριτικής σκέψης και η ικανότητα ανάδειξης και μελέτης ενός οικονομικού ζητήματος
– Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις.
– Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών ενός οικονομικού συστήματος.
– Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών και πολιτικής.
– Ικανότητα κατανόησης εννοιών της οικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγικής, παραγωγικής) και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.
– Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη συγκεκριμένων θεματικών περιοχών (π.χ. αγορές, δημόσια οικονομικά, περιβάλλον, υγεία, αγορά εργασίας, διεθνές εμπόριο, κ.λπ.)
– Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στα οικονομικά. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του, τη γνώση των κατάλληλων μεθόδων εξέτασης και την ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα.

Διαχείριση Κινδύνων


Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της αξιολόγησης κινδύνων με χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.
Μέσα από μεθοδική ανάπτυξη των βασικών εννοιών αναφορικά με τον προσδιορισμό και την αξιολόγησης του επιχειρηματικού ρίσκου, την επικινδυνότητας στην υλοποίηση αποφάσεων και σχεδίων ανάπτυξης και τη διαχείριση των κινδύνων στη λειτουργία της επιχείρησης. Στόχος είναι η παρουσίαση των κυριότερων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τον προσδιορισμό του ρίσκου και την αξιολόγηση των κινδύνων στη βάση των επιπτώσεων, καθώς και οι τεχνικές διαχείρισης του κινδύνου. Ειδική μέριμνα δίνεται στην ανάπτυξη του εννοιολογικού υποβάθρου στο αντικείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού, των τακτικών αποφάσεων και στις τεχνικές αποτίμησης και διαχείρισης του ρίσκου στη λειτουργία μιας επιχειρηματικής μονάδας. Μέσα από παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία και τη διοίκηση επιχειρήσεων παρουσιάζονται καλές πρακτικές, για τη διασφάλιση των επενδυτικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων.
Στο μάθημα γίνεται παρουσίαση τόσο των κυριότερων ποσοτικών μεθόδων για την αξιολόγηση κινδύνων με χρήση μαθηματικών και γραφικών απεικονίσεων καθώς και χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη απλών υποδειγμάτων στις επιχειρήσεων και τη διαχείριση οικονομικών και παραγωγικών μονάδων. Επίσης, γίνεται παρουσίαση ποιοτικών μεθόδων αξιολόγησης των κινδύνων με χρήση μεθοδολογικών προσεγγίσεων και γραφικών απεικονίσεων γίνεται ανάπτυξη απλών υποδειγμάτων στις επιχειρήσεων και τη διαχείριση οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.

Δίκαιο Επιχειρήσεων ΙΙ


Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στον κλάδο του εμπορικού δικαίου που μελετά τους τύπους των εμπορικών εταιριών. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών χαρακτηριστικών και διαφοροποιήσεων μεταξύ των μορφών εμπορικών εταιριών. Ικανότητα εύρεσης νομολογιακών πηγών και κατανόησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Ικανότητα
συνθετικής και αναλυτικής σκέψης.
Ικανότητα ατομικής εργασίας.

Διεθνής Πολιτική Οικονομία


Το μάθημα αναλύει τις θεμελιώδεις μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην διεθνή πολιτική οικονομία και εφαρμόζει τις αρχές τους σε ειδικές θεματικές περιοχές των διεθνών οικονομικών σχέσεων (διεθνές εμπόριο, διεθνής συντονισμός μακροοικονομικών πολιτικών, διεθνείς άμεσες επενδύσεις, οικονομικές κυρώσεις κρατών, αντιμετώπιση του διεθνούς χρέους από τους διεθνείς οργανισμούς, διεθνής νομισματική συνεργασία στα πλαίσια της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων χωρών, διαδικασία οικονομικής μετάβασης, διαδικασία μακροοικονομικής προσαρμογής εντός και εκτός διεθνών και περιφερειακών οικονομικών καθεστώτων) καθώς και σε περιπτωσιολογικές μελέτες.
Στόχος του μαθήματος είναι:
1.Να αποκτήσουν οι φοιτητές ειδικές γνώσεις για την διάδραση κράτους – αγοράς στην σύγχρονη οικονομία
2.Να κατανοήσουν οι φοιτητές τα μεθοδολογικά εργαλεία της διεθνούς πολιτικής οικονομίας
3.Να αποκτήσουν οι φοιτητές την δυνατότητα ανάλυσης του σύνθετου περιεχομένου της λήψης οικονομικών αποφάσεων σε οικονομικούς θεσμούς Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής – φοιτήτρια θα έχει:
1. ικανοτητα εύρεσης πηγών για την λήψη αποφάσεων σε ειδικές θεματικές περιοχές των διεθνών οικονομικών και λήψη απόφασης για προβλήματα που αναφύονται σε αυτές.
2. γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων ερμηνείας των προβλημάτων της διεθνούς πολιτικής οικονομίας
3.ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για την διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών οικονομικών επιλογών.
4.ικανότητα κριτικής σκέψης για διεθνή και ευρωπαϊκά οικονομικά προβλήματα.
5.ικανότητα συγγραφής ατομικής εργασίας σε ζητήματα διεθνούς και ευρωπαϊκής πολιτικής οικονομίας

Οικονομική και Management των Μεταφορών και Υποδομών


Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο σε θέματα Δικτυακής Οικονομίας και της εφαρμοσμένης οικονομίας στο χώρο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με συστηματική ανάπτυξη της θεωρίας και παρουσίασης σχετικών υποδειγμάτων αποτυπώνονται τα κύρια στοιχεία management and business development, με έμφαση στην ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία,
αξιολόγηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών δράσεων στη λειτουργία μεταφορικών συστημάτων και δικτύων, καθώς και επενδυτικών σχεδίων στις υποδομές μεταφορών.
Το υλικό του μαθήματος και το περιεχόμενο των διαλέξεων συμβάλλουν στα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:
– Ικανότητα αντίληψης των σχέσεων:
o Ζήτησης – Προσφοράς, Παραγωγής – Κατανάλωσης
o Άυλων στοιχείων και μεταβλητών, Προσωπικού – Παραγωγής
o Τιμολόγηση υπηρεσιών – Εφοδιαστική αλυσίδα – Ικανότητα αντίληψης των κύριων παραμέτρων στις δικτυακές οικονομίες, αναφορικά με το περιβάλλον
ανάπτυξης και τη λειτουργία:
o Μεταφορών, Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών
o Δραστηριοτήτων που εξαρτώνται άμεσα από τις μεταφορές, όπως Τουρισμός, Εμπόριο κλπ – Ικανότητα ανάλυσης, διερεύνησης και αξιολόγησης σχεδίων στη βάση του διεθνούς χαρακτήρα και των σχέσεων στην οικονομία και management :
o Μεταφορών
o Εφοδιαστικής αλυσίδας – Ικανότητα ανάλυσης και αποτύπωσης συμπερασμάτων στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας για:
o Επενδύσεις σε μεγάλα έργα υποδομής
o Σχεδίων ανάπτυξης σε τοπική και εθνική κλίμακα
o Σχεδίων ιδιωτικοποίησης
Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:
– Γνωρίζουν τις βασικές αρχές τιμολόγησης υπηρεσιών και προϊόντων με βάση το κόστος μεταφοράς και διανομής.
– Αναλύουν ένα πρόβλημα υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου με βάση το οικονομικό περιβάλλον καθώς και τη δομή, την λειτουργία, τον ανταγωνισμό και το θεσμικό πλαίσιο στον τομέα των μεταφορών και των συστημάτων διανομής.
– Υπολογίζουν, παραμετροποιούν , αξιολογούν και παρουσιάζουν αναλύσεις στη βάση ειδικών οικονομικών εννοιών που εφαρμόζονται στις οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, αεροπορικές και συνδυασμένες μεταφορές, όπως Ανταγωνισμός
– Συμπληρωματικότητα, Ρύθμιση
– Απελευθέρωση, Δημόσιο
– Ιδιωτικό, Κυκλικότητα
– Αντικυκλικότητα, Φορολόγηση
– Επιδότηση, Αξία χρόνου
– Υπηρεσιών, Κόστος ατυχημάτων – Ζωής.
– Διερευνούν θέματα προσφοράς και ζήτησης, κόστους αποθήκευσης και διανομής με μεθόδους και τεχνικές της οικονομικής των μεταφορών στη βάση της στατιστικής ανάλυσης, επιχειρησιακής
έρευνας, θεωρίας μάνατζμεντ, οικονομετρίας, μακροοικονομίας και μικροοικονομίας.
– Αναλύουν θέματα γενικευμένου κόστους, ελαστικότητας της τιμής, τιμολογιακής πολιτικής και αξιολόγησης επενδύσεων σε υποδομές και δίκτυα με έμφαση στις μεταφορές.
– Προσδιορίζουν την απόδοση τόσο στο πεδίο των μεταφορικών εταιριών όσο και των επενδύσεων Δημόσιου και Ιδιωτικού χαρακτήρα με εφαρμογές από τον ελληνικό και διεθνή χώρο
(Μελέτες βιωσιμότητας – σκοπιμότητας).

Οικονομετρία Ι


Ειδικότερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναμένεται να είναι:
● δυνατότητα να ορίζουν οι φοιτητές με σαφήνεια τους συνήθεις όρους και να εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες της οικονομετρίας.
● δυνατότητα επεξήγησης του πώς θεμελιώνονται οι βασικές αρχές της οικονομετρίας.
● εμβάθυνση κατανόησης εννοιών της οικονομετρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγικής, παραγωγικής) και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων της Οικονομικής Επιστήμης.
Γενικές ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων θεωρητικών εργαλείων
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στην έννοια της οικονομετρίας
 • Ανασκόπηση κύριων εννοιών από το χώρο των Πιθανοτήτων και της Στατιστικής
 • Βασικές αρχές της οικονομετρικής ανάλυσης
 • Απλό υπόδειγμα παλινδρόμησης με μία εξαρτημένη μεταβλητή
 • Στατιστικός Έλεγχος υποθέσεων
 • Εμπειρικές εφαρμογές της απλής γραμμικής παλινδρόμησης
 • Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση
 • Στατιστικός Έλεγχος υποθέσεων σε πολυμεταβλητά περιβάλλοντα
 • Ψευδομεταβλητές
 • Μη γραμμικά υποδείγματα παλινδρόμησης

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Χάλκος, Ε. Γ. Οικονομετρία, (1st Edition), Εκδόσεις  Gutenberg, 2011.
 • Gujarati και Porter, Introduction to Econometrics. (5th Edition), McGraw-Hill Press, 2008.
 • Hamilton. J., Times Series Analysis, (1st Edition), Princeton Press, 1994.
 • W.H. Greene, Econometric Analysis, (7th edition), Pearson Prentice Hall, 2011.
 • Wooldridge, Jeffrey M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. (2nd Edition), MIT Press, 2002.
 • J.H. Stock and M.W. Watson, (3rd edition), Introduction to Econometrics, Pearson Prentice Hall, 2003.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Econometrica
 • Journal of Econometrics
 • Journal of Applied Econometrics
 • International Journal of Forecasting
 • Journal of Forecasting
 • Applied Economics

 

Διεθνής Οικονομική Ι


Το βασικό μάθημα κορμού της Διεθνούς Οικονομικής Ι έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες του διεθνούς εμπορίου. Το μάθημα είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να εξοικειώνονται και να αναλύουν θέματα σχετικά με τις επιπτώσεις του διεθνούς εμπορίου στην ευημερία των χωρών μέσω της χρήσης μαθηματικών υποδειγμάτων και διαγραμμάτων. Παράλληλα οι φοιτητές μαθαίνουν σχετικά με τη βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία της συναλλαγματικής ισοτιμία. Το μάθημα της Διεθνούς Οικονομίας Ι βοηθάει τους φοιτητές να αποκτήσουν μια πιο ολοκληρωμένη και κριτική σκέψη σχετικά με θέματα άσκησης οικονομικής πολιτικής σε ένα διεθνές περιβάλλον.
Ειδικότερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναμένεται να είναι:
● οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τα υποδείγματα ανάλυσης διαφόρων οικονομικών θεωριών.
● αντιλαμβανόμενοι και κατανοώντας οι φοιτητές το πλαίσιο της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής σε διεθνές περιβάλλον αναμένετε να αναπτύξουν την ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών.
● οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα κατανόησης εννοιών της οικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων της οικονομικής θεωρίας.
● αποτελεσματική επικοινωνία και επεξήγηση οικονομικών επιχειρημάτων στο πλαίσιο της άσκησης Οικονομικής Πολιτικής.