Συμπεριφορά Καταναλωτή – Έρευνα Αγοράς


Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων 4ο Έτος- 7ο Εξάμηνο

Το μάθημα της Συμπεριφοράς Καταναλωτή και της Έρευνας Αγοράς ασχολείται με την ανάλυση και την τεκμηρίωση των αιτιών της αγοράς ή της μη αγοράς ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας από μεμονωμένους καταναλωτές ή ομάδες καταναλωτών. Στις παραδόσεις των μαθημάτων του αντικειμένου της Συμπεριφοράς Καταναλωτή εξηγείται πως γίνεται η αναζήτηση πληροφοριών, η σύγκριση προϊόντων, η επιλογή και η αγορά ενός προϊόντος στη σημερινή εποχή συμβατικά αλλά και κυριότερα με τη χρήση ψηφιακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Περιγράφονται κλασικές και σύγχρονες, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις που επεξηγούν τα πλαίσια μέσα στα οποία σήμερα οι καταναλωτές αλληλοεπιδρούν αγοράζουν, κατέχουν, και απορρίπτουν προϊόντα και υπηρεσίες.
Στις παραδόσεις των μαθημάτων της Έρευνας Αγοράς περιγράφονται τα βασικά εργαλεία που χρειάζεται το σύγχρονο στέλεχος επιχείρησης ώστε να σχεδιάσει, να αξιολογήσει και να κατανοήσει μία έρευνα αγοράς. Μέσα από τις παραδόσεις οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με τη λογική της έρευνας αγοράς και θα καταλάβουν τις διαφορές και τον στόχο που εκπληρώνουν διάφοροι τύποι έρευνας αγοράς. Επιπλέον, μέσα από τις παραδόσεις της Έρευνας Αγοράς θα εξηγηθεί πως στηρίζεται η λήψη αποφάσεων μάρκετινγκ που βασίζεται στα συμπεράσματα ερευνών αγοράς ενώ θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθοδολογίες έρευνας γενικά και ειδικότερα στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούν ψηφιακές εφαρμογές και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τέλος, μέσα από την εργασία του εξαμήνου οι φοιτητές θα δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να εντοπίσουν ένα πραγματικό πρόβλημα Συμπεριφοράς Καταναλωτή, να το περιγράψουν, να το οριοθετήσουν και να σχεδιάσουν μία Έρευνα Αγοράς κατάλληλη στο να δώσει λύσεις στο πρόβλημα αυτό.

Επιχειρηματικότητα Ι


Η επιχειρηματικότητα είναι κινητήριος δύναμη για μια οικονομία. Ο πλούτος και η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας είναι αποτέλεσμα μικρών επιχειρήσεων, δημιούργημα επιχειρηματικά σκεπτόμενων ιδιωτών, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν δημιουργώντας  ακόμα μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να φέρει σε άμεση επαφή τους φοιτητές/τριες κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους με την έννοια της επιχειρηματικότητας, και την αποτελεσματική και παραγωγική αξιοποίησή της στα πλαίσια της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης. Για να γίνει αυτό θα εστιάσουμε στην αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/τριες μέχρι τώρα στις σπουδές τους, αλλά και στην διδασκαλία νέων σχετικών εννοιών και δεξιοτήτων.

Έτσι οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται τόσο για να ιδρύσουν, να αποκτήσουν και να διευθύνουν κάποια επιχείρηση, όσο και για να εργασθούν αποτελεσματικά ως στελέχη επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας η οποία θα προηγείται της διάθεσης για δημιουργία νέας επιχείρησης (startup intention). Η οπτική αυτή βασίζεται στην θεώρηση ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να αποτελέσει προϊόν εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνεπώς «γίνεται» δεν «γεννιέται».

Θεματικές Ενότητες

Η θεματολογία του μαθήματος αφορά:

 • Την έννοια και την σημασία της επιχειρηματικότητας καθώς και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται.
 • Τον ορισμό της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία.
 • Τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας:
  • σύλληψη επιχειρηματικής ιδέας
  • αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου,
  • δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου,
  • ανεύρεση πόρων και διαμόρφωση συμφωνιών,
  • επιλογή βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης και
  • διερεύνηση στρατηγικών εξόδου.
 • Τα ζητήματα εκκίνησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Τα ζητήματα προώθησης και διαφήμισης του προϊόντος ή υπηρεσίας αλλά και της επιχείρησης
 • Την κατανόηση των σύγχρονων πηγών χρηματοδότησης.
 • Αξιολόγηση επενδύσεων- χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων.
 • Break-Even-Point Analysis
 • SWOT Analysis.
 • SPACE-Matrix Analysis.
 • Στρατηγικές εξόδου από την επιχείρηση.
 • Σύνταξη ολοκληρωμένου Business Plan.

Δημόσια Οικονομική


Το μάθημα αυτό εισάγει τον φοιτητή στα βασικά ζητήματα και προβληματική της Δημόσιας Οικονομικής που αφορούν στο ρόλο του δημόσιου τομέα σε μια οικονομία της αγοράς. Ειδικότερα μελετώνται εισαγωγικές έννοιες και αναλύονται τα εργαλεία που θα επιτρέψουν την κατανόηση του ρόλου και της σημασίας της διάρθρωσης των δημοσίων δαπανών και φορολογικών βαρών ως προς την αποτελεσματικότητα και τη δίκαιη κατανομή τους, καθώς και ο παρεμβατικός-ρυθμιστικός ρόλος του κράτους όταν αποτυγχάνει η οικονομία της αγοράς.

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων


Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να κατανοήσουν και να εξηγήσουν την επιχειρηματική διαδικασία των εξαγορών και συγχωνεύσεων, τι οδηγεί τη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων, πως επιλέγεται η εταιρία-στόχος, τι καθορίζει την αποτίμηση και τις διαφορετικές μεθόδους που αυτή μπορεί να γίνει, πως γίνεται η διαπραγμάτευση, ποιος ο ρόλος του κάθε ενδιαφερόμενου μέρους και τους παράγοντες που οδηγούν σε μία επιτυχημένη εξαγορά ή συγχώνευση. Επιπλέον, θα μπορούν να καταλάβουν τα κίνητρα των αγοραστών και των πωλητών, το ρόλο των επενδυτικών τραπεζών, των συμβούλων και των χρηματοδοτών.

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών


Το σύνολο του διδακτικού υλικού βρίσκεται στο e-class του μαθήματος, στον σύνδεσμο https://eclass.duth.gr/courses/KOM06161/.

Περιγραφή μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα σκοπεύει να δώσει στον σπουδαστή της Οικονομικής επιστήμης μια ολοκληρωμένη και διαχρονική αποτύπωση της εξέλιξης της οικονομικής σκέψης και θεωρίας.

Μέσα από την διαπραγμάτευση των διαφορετικών προσεγγίσεων αναζητείται η εξοικείωση του νέου οικονομολόγου με τις διαφορετικές οπτικές-σχολές σκέψης στο εσωτερικό της επιστήμης μας και η ενίσχυση της κριτικής ικανότητας του.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσα από την παρακολούθηση και μελέτη του μαθήματος, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση:

 • Να αντιλαμβάνονται την ανάπτυξη της θεωρίας των οικονομικών από μία ιστορική οπτική.
 • Να κατανοούν τους τρόπους ανάδυσης των νέων «Παραδειγμάτων» και ετερόδοξων ρευμάτων στην οικονομική επιστήμη.
 • Να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ διαφορετικών σχολών της οικονομικής σκέψης.
 • Να συνειδητοποιούν την συνεξέλιξη μεταξύ της οικονομικής πραγματικότητας και των τρόπων θεωρητικής σύλληψης της και εφαρμογής κοινωνικοοικονομικής πολιτικής.
 • Να συσχετίζουν την ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομικής επιστήμης με το περίγραμμα της εξελισσόμενης παγκόσμιας οικονομίας και, ειδικότερα, με αυτό της τρέχουσας φάσης κρίσης και αναδιάρθρωσης της παγκοσμιοποίησης.

Γενικές ικανότητες

 • Πληρέστερη κατανόηση των κεντρικών οικονομικών εννοιών.
 • Εξελικτική προσέγγιση των διαφορετικών τρόπων θέασης της οικονομικής πραγματικότητας.
 • Κριτική ικανότητα.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Η οικονομική επιστήμη και η ιστορία εξέλιξης των οικονομικών θεωριών
 2. Η οικονομική ιστορία και η ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης
 3. Η δυναμική της πρώτης ανάπτυξης του καπιταλισμού
 4. Η κλασσική πολιτική οικονομία
 5. Η κριτική της κλασσικής καπιταλιστικής ανάπτυξης και η θεμελίωση της μαρξιστικής σκέψης
 6. Οι παραδοσιακές νεοκλασικές προσεγγίσεις
 7. Η κριτική της νεοκλασικής «αισιοδοξίας»: Οι αντιρρήσεις της γερμανικής ιστορικής σχολής, οι ενστάσεις του πρώτου αμερικανικού Ινστιτουσιοναλισμού και η επανάσταση του Keynes
 8. Οι μετα-κεϋνσιανές προσεγγίσεις της οικονομικής μεγέθυνσης και η νεοκλασική σύνθεση: Θεωρητικά αδιέξοδα και αναγκαίες υπερβάσεις
 9. Η «υπο-εκτιμημένη» Σουμπετεριανή ετεροδοξία
 10. Το μαοϊκό μοντέλο, η σχολή της εξάρτησης και οι νέο-μαρξιστικές προσεγγίσεις: Εννοιολογικές συγκλίσεις και αποκλίσεις
 11. Το βαθμιαίο πέρασμα στην παγκοσμιοποίηση
 12. Τα νεότερα ρεύματα σκέψης στην οικονομική επιστήμη
 13. Επανάληψη και ανακεφαλαίωση

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

 • Ιστορία της οικονομικής αναλύσεως
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41964131
  Έκδοση: 2η έκδ./2015
  Συγγραφείς: Θεοχάρης Ρηγίνος Δ.
  ISBN: 978-960-02-3038-3
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
 • Το οικονομικό σύστημα και η εξέλιξή του
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11812
  Έκδοση: 1η έκδ./2009
  Συγγραφείς: Χατζηκωνσταντίνου Γεώργιος Θ.
  ISBN: 978-960-218-652-7
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Ειδικά Θέματα Μάρκετινγκ


Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης και της διεθνούς οικονομίας. Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της κριτικής σκέψης και η ικανότητα ανάδειξης και μελέτης ενός οικονομικού ζητήματος. Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις. Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων στα διεθνή οικονομικά. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών επιχειρήσεων και οργανισμών (Μάρκετινγκ). Ικανότητα χρήσης διοικητικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση διοικητικών συμβουλών και πολιτικής και ικανότητα ενοποίησης των βασικών επιχειρηματικών εννοιών. Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων διοίκησης

Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης


Η επιχειρηματικότητα είναι κινητήριος δύναμη για μια οικονομία. Ο πλούτος και η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας είναι αποτέλεσμα μικρών επιχειρήσεων, δημιούργημα επιχειρηματικά
σκεπτόμενων ιδιωτών, πολλοί από τους οποίους συνεχίζουν δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να φέρει σε άμεση επαφή τους φοιτητές/τριες κατά το τελευταίο έτος σπουδών τους με την έννοια της επιχειρηματικότητας, και την αποτελεσματική και
παραγωγική αξιοποίησή της στα πλαίσια της δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης. Για να γίνει αυτό θα εστιάσουμε στην αξιοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει οι
φοιτητές/τριες μέχρι τώρα στις σπουδές τους, αλλά και στην διδασκαλία νέων σχετικών εννοιών και δεξιοτήτων.
Έτσι οι φοιτητές/τριες θα αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται τόσο για να ιδρύσουν, να αποκτήσουν και να διευθύνουν κάποια επιχείρηση, όσο και για να εργασθούν
αποτελεσματικά ως στελέχη επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας η οποία θα προηγείται της διάθεσης για δημιουργία νέας επιχείρησης (startup intention). Η οπτική αυτή βασίζεται στην θεώρηση ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να αποτελέσει προϊόν εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνεπώς «γίνεται» δεν «γεννιέται».

Ευρωπαϊκή Οικονομία


Το μάθημα της ευρωπαϊκής Οικονομίας εισάγει τους φοιτητές στην ανάλυση της άσκησης της οικονομικής πολιτικής στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης. Στο μάθημα αναλύονται μαθηματικά υποδείγματα λειτουργίας μιας νομισματικής ένωσης. Οι φοιτητές αποκτούν επαφή με έννοιες όπως είναι η νομισματική ένωση, ή άσκηση δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής, ο ηθικός κίνδυνος και η χρονική συνέπεια μεταξύ άλλων.
Ειδικότερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αναμένεται να είναι:
● οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τα υποδείγματα ανάλυσης διαφόρων οικονομικών θεωριών στα πλαίσια μιας νομισματικής ένωσης.
● αντιλαμβανόμενοι και κατανοώντας οι φοιτητές το πλαίσιο της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής σε ένα περιβάλλον με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία αναμένετε να αναπτύξουν την ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών .
● οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα κατανόησης εννοιών της οικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων της οικονομικής θεωρίας.
● αποτελεσματική επικοινωνία και επεξήγηση οικονομικών επιχειρημάτων στο πλαίσιο της άσκησης Οικονομικής Πολιτικής.

Νομισματική Πολιτική


Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα είναι:
1. Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές μέσα από την
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
2. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών του χρήματος.
3. Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων που σχετίζονται με νομισματικά μεγέθη.
4. Ικανότητα κατανόησης εννοιών της νομισματικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και
σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.
5. Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη των θεμάτων νομισματικής πολιτικής.
6. Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων στη νομισματική πολιτική. Αυτή μπορεί να αποδειχθεί μέσα από την κατανόηση της ιστορίας του χρήματος, της δυναμικής και των περιορισμών των εναλλακτικών προσεγγίσεων ενός μακροοικονομικού μοντέλου ή μέσα από την ανάλυση των μηχανισμών μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής.