Τραπεζική και Χρηματοοικονομική


Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των θεμάτων που αφορούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τη χρηματοοικονομική. Μέσα από αυτό αναλύονται τα περιουσιακά στοιχεία που οι
επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους. Αυτά είναι τα ομόλογα, οι μετοχές και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενώ δίδεται έμφαση στην
αποτίμησή τους. Μελετάται ο καθορισμός, η συμπεριφορά και διάρθρωση των επιτοκίων και η επίδρασή τους στην αξία των περιουσιακών στοιχείων που εξετάζονται. Ταυτόχρονα όμως
αναλύεται και η χρήση τους ως μέσα χρηματοδότησης από τους ενδιαφερόμενους φορείς (εταιρίες, οργανισμούς, κ.λπ.). Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία θεωρίας χαρτοφυλακίου και
διαχείρισης χαρτοφυλακίου ώστε να εξηγηθεί πως μπορούν τα προηγούμενα περιουσιακά στοιχεία να συνδυαστούν. Τέλος, μελετώνται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και συστήματα, ο
ρόλος των τραπεζών και η προσφορά χρήματος.

Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων


Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο των μεθόδων και συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων.
Με συστηματική ανάπτυξη της θεωρίας και παρουσίασης των κύριων προτύπων στην ανάπτυξη προβλημάτων λήψης απόφασης, όπου εξετάζονται και αναλύονται οι έννοιες των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων υπό το πρίσμα της χρήσης κατάλληλων δεδομένων μικροοικονομικής ζήτησης και προσφοράς, τη διαχείριση του καταναλωτή και του παραγωγού. Στην ανάλυση του μεθοδολογικού πλαισίου στην ανάπτυξη των υποδειγμάτων απόφασης, εξετάζεται το θέμα επιλογής, αποσαφήνισης και αποτίμησης της αξίας των δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και την παρακολούθηση υποδειγμάτων απόφασης. Μελετώνται οι συντελεστές κινδύνου και αβεβαιότητος καθώς και οι έννοιες αρίστων και ικανοποιητικών λύσεων στα πλαίσια
των πιθανολογικών προτύπων. Ομαδοποιούνται προβλήματα και τεχνικές για την αντιμετώπιση τους, με έμφαση στις Μεθόδους Στατιστικής Ανάλυσης και τα Δένδρα αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εισαγωγή σε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης πληροφορίας (MIS), Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (DSS) και τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data).

Περιφερειακή Οικονομική


Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος θα γίνει προσπάθεια οι φοιτητές να αντιληφθούν την έννοια του επιστημονικού χώρου , να αναδειχτούν τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η περιφερειακή πολιτική προκειμένου να έχει την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, να αναλυθούν ως έννοια η περιφερειακή ανάπτυξη περιφερειακής ανάπτυξη μέσα από την κατανόηση των ορισμών και εννοιών αυτής και των μεθόδων που χρησιμοποιεί. Τέλος θα γίνει προσπάθεια οι φοιτητές να κατανοήσουν την πολυδιάστατή του περιφερειακού προβλήματος και να το συνδέσουμε με την πολυδιάστατή της πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί για την επίλυσή του

Ηλεκτρονικό Εμπόριο


Επιλογής 4ο Έτος- 8ο Εξάμηνο

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του σύγχρονου επιχειρείν. Η αγορά και η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι των παραδοσιακών δικτύων πώλησης και διανομής. Η εποχή που διανύουμε, η εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, εδράζεται στην ηλεκτρονική επικοινωνία, την ηλεκτρονική συνεργασία, την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών, την κοινωνική δικτύωση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το διαδίκτυο των πραγμάτων.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της εποχής, ασκεί ήδη τεράστια επίδραση στον ρόλο του σύγχρονου μάνατζερ, αλλάζοντας τις επιχειρήσεις, τους πελάτες αλλά και τους σημερινούς και μελλοντικούς καταναλωτές τόσο σχετικά με τις προτιμήσεις τους σε προϊόντα και υπηρεσίες όσο και με την πληροφόρηση τους για τον ανταγωνισμό.

 

Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής-φοιτήτρια θα έχει:
1.ικανοτητα εύρεσης πηγών για την λήψη αποφάσεων σε ειδικές θεματικές περιοχές της διεθνούς επιχειρηματικής δράσης και λήψη απόφασης για προβλήματα που αναφύονται σε αυτές.

2.γνώση των μεθοδολογικών εργαλείων ερμηνείας των προβλημάτων της διεθνούς επιχειρηματικής δράσης

3.ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για την διαμόρφωση και αξιολόγηση εναλλακτικών επιχειρηματικών επιλογών σε διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

4.ικανότητα κριτικής σκέψης για διεθνή επιχειρηματικά προβλήματα.

5.ικανότητα συγγραφής ατομικής εργασίας σε ζητήματα διεθνούς επιχειρηματικότητας

6. Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων που απαιτούνται για διεθνή επιχειρησιακή έρευνα.

Επιχειρηματικότητα ΙΙ


Το μάθημα Επιχειρηματικότητα ΙΙ εστιάζει στην ολοκληρωμένη αξιοποίηση και εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές/τρις μέχρι το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους. Πραγματοποιείται μελέτη των επιχειρήσεων, ανάλυση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και γίνεται προσπάθεια επίλυσής τους μέσω της Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (Consulting). Αποτελεί ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό μάθημα για τα ελληνικά δεδομένα καθώς εφαρμόζει τις επιστημονικές γνώσεις των φοιτητών/τριών σε πραγματικές συνθήκες και πραγματικές επιχειρήσεις. Το μάθημα της Επιχειρηματικότητας ΙΙ έχει ως στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των εξειδικευμένων γνώσεων των φοιτητών/τριών στην Οικονομική Επιστήμη και την Διοίκηση Επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια με συγκεκριμένα εργαλεία ώστε οι φοιτητές/τριες να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και τις γνώσεις τους ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην αγορά εργασίας και στον χώρο των επιχειρήσεων.

Οι φοιητές/τριες παρέχουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες (Business Consulting) σε επιχειρήσεις της Κομοτηνής αλλά και της ευρύτερης περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αποτελεί τον ζωτικό χώρο του Τμήματος και του ΔΠΘ. Δημιουργούνται για τον σκοπό αυτό Consulting Groups που αποτελούνται από 5-7 τελειόφοιτους φοιτητές/τριες. Οι ομάδες αυτές επιβλέπονται σε όλη την διάρκεια του εξαμήνου από τον διδάσκοντα.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εξειδικευμένης γνώσης των φοιτητών/τριών στην Οικονομική Επιστήμη και την Διοίκηση Επιχειρήσεων σε πραγματικές επιχειρήσεις μέσω των Consulting Groups (Συμβουλευτικών Ομάδων).
 • Διάχυση της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης των φοιτητών στην τοπική κοινωνία.
 • Σύνδεση του επιστημονικού δυναμικού του ΔΠΘ με τις επιχειρήσεις της ευρύτερης περιοχής.
 • Απόκτηση know-how και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες για τους απόφοιτους του τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
 • Υποστήριξη των επιχειρήσεων της περιοχής με την παροχή δωρεάν εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες μετά την κρίση και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
 • Μακροπρόθεσμη και διαρκή σύνδεση του επιστημονικού δυναμικού του ΔΠΘ σε επίπεδο διδασκόντων και φοιτητών με τον παραγωγικό ιστό της ευρύτερης περιοχής.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων.

Οι Συμβουλευτικές Ομάδες (Consulting Groups) αναζητούν και βρίσκουν επιχειρήσεις με τις οποίες επιτυγχάνουν συμφωνία συνεργασίας για την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τα Consulting Groups έχουν μια διαρκή συνεργασία στην διάρκεια του εξαμήνου με τις επιχειρήσεις αυτές. Η συνεργασία αυτή εστιάζει σε συζητήσεις μέσω οργανωμένων και δομημένων επιστημονικά συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων με τους ιδιοκτήτες, την διοίκηση και τους υπαλλήλους της επιχείρησης/πελάτη. Γίνεται παρατήρηση, καταγραφή και ανάλυσης των διαδικασιών και λειτουργιών τους. Χρησιμοποιούνται ερωτηματολόγια που αφορούν στο management, marketing, έρευνα αγοράς, χρηματοοικονομική ανάλυση και προβλέψεις, σε δεδομένα για την σύνταξη του Business Plan, κλπ.

Παραδείγματα -ανάμεσα στα άλλα- δραστηριοτήτων με τις οποίες επιφορτίζονται οι φοιτητές/τριες:

 • Την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
 • Την αποτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων
 • Προβλέψεις ζήτησης συγκεκριμένων αγορών
 • Σύνταξη Business Plan
 • Διενέργεια έρευνας αγοράς
 • Ανάπτυξη marketing και προώθησης
 • Σχεδιασμός ιστοσελίδων και web marketing
 • Έρευνα και αξιοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Συγκεκριμένα προβλήματα ή απαιτήσεις των επιχειρήσεων σε logistics, ανθρώπινους πόρους, παραγωγικές διαδικασίες, κλπ.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι οι συμβουλευτικές ομάδες μας έχουν φέρει λύσεις σε σημαντικά θέματα που αντιμετώπιζαν τοπικές επιχειρήσεις, έχουν διεξάγει έρευνες αγοράς με σημαντικά αποτελέσματα για την επιχείρηση και έχουν παραδώσει λεπτομερή Consulting Reports που αφορούν σε διάφορα θέματα αριστοποίησης των διαδικασιών διοίκησης, παραγωγής, διάθεσης και προώθησης πωλήσεων. Η εμπειρία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ήταν τόσο καλή ώστε κάποιες από αυτές επιβράβευσαν με υποτροφίες, χρηματικά βραβεία και συστατικές επιστολές τους φοιτητές μας.

Το μάθημα περιλαμβάνει:

 • Διαλέξεις πάνω στα ειδικά θέματα του Business Consulting
 • Mentoring των Consulting Groups των φοιτητών/τριών στα θέματα-προβλήματα που αντιμετωπίζουν
 • Workshops σε εξειδικευμένα θέματα και εργαλεία Business Consulting και προσωπικής ανάπτυξης των δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών

Δυναμικά Συστήματα


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εισάγουμε μαθηματικές μεθόδους που εφαρμόζονται στην δυναμική οικονομική ανάλυση. Στη συνέχεια τις συνδέουμε με την οικονομική πραγματικότητα που προσπαθούν να ερμηνεύσουν, παρουσιάζοντας υποδείγματα εφαρμογής τους. Ειδικότερα εξετάζονται τα εξής θέματα:

Μέρος 1ο: Διαφορικές Εξισώσεις- Οικονομικές εφαρμογές.
Διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης: Ποσοτική προσέγγιση.Tο μοντέλο μεγέθυνσης του Domar. H δυναμική της τιμής αγοράς. Μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις: Ποιοτική προσέγγιση. Το μοντέλο μεγέθυνσης του Solow. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Ένα μοντέλο αγοράς με προσδοκίες τιμών. Η αλληλεπίδραση πληθωρισμού και ανεργίας.

Μέρος 2ο: Εξισώσεις Διαφορών- Οικονομικές εφαρμογές.
Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης. Το μοντέλο του ιστού της αράχνης. Ένα μοντέλο αγοράς με αποθέματα. Ποιοτική προσέγγιση μη γραμμικών εξισώσεων Γραμμικές εξισώσεις διαφορών δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Πληθωρισμός και ανεργία σε διακριτό χρόνο. Το μοντέλο αλληλεπίδρασης πολλαπλασιαστή- επιταχυντή του Samuelson.

Μέρος 3ο: Δυναμικά Συστήματα- Οικονομικές εφαρμογές.
Γραμμικά συστήματα διαφορικών εξισώσεων και εξισώσεων διαφορών πρώτης τάξης. Το μοντέλο πληθωρισμού και ανεργίας. Μη γραμμικά συστήματα: Διάγραμμα φάσης δύο μεταβλητών. Γραμμικοποίηση μη γραμμικού συστήματος διαφορικών εξισώσεων. Πληθωρισμός και νομισματικός κανόνας κατά Obst.

Μέρος 4ο: Εισαγωγή στον Βέλτιστο Έλεγχο.
Η αρχή του μέγιστου του Potryagin. Εναλλακτικές τελικές συνθήκες. Αυτόνομα προβλήματα. Οικονομικές εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

 1. Ν. Μυλωνάς, Γ. Σαραφόπουλος, Οικονομικά Μαθηματικά, Εκδόσεις Τζιόλα
 2. Α. Chiang, K. Wainwright, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Τόμος Β’, Εκδόσεις Κριτική
 3. Α. Σ. Κορκοτσίδης, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Τόμος Γ’, Εκδόσεις Παπαζήση
 4. Α. Ξεπαπαδέας, Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Τόμος Β’, Εκδόσεις Gutenberg
 5. M. Hoy et al., Mathematics for Economists, Addison Wesley
 6. Simon – L. Blume, Mathematics for Economists, Norton Co.
 7. K. Sydsaeter – P. Hammond, Mathematics for Economic Analysis, Prentice – Hall

Επιχειρησιακή Έρευνα


Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της Επιχειρησιακής Έρευνας.
Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των επιστημονικών προσεγγίσεων στην επίλυση προβλημάτων, μέσω μαθηματικών προτύπων. Η Επιχειρησιακή Έρευνα ασχολείται με την εφαρμογή της επιστημονικής μεθοδολογίας στην ανάλυση, διαχείριση και διοίκηση πολύπλοκων συστημάτων/προβλημάτων ανθρώπων, μηχανών, υλικών, οικονομικών πόρων και πληροφοριών.

Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής


Το μάθημα Ειδικά Θέματα Μακροοικονομίας εισάγει τους φοιτητές στις έννοιες της οικονομικής μεγέθυνσης. Αναλύονται θέματα σχετικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης των χωρών καθώς και με τις κυρίαρχες θεωρίες ανάλυσης της μεταβολής των οικονομικών μηχανισμών. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με έννοιες όπως η εξωγενής και ενδογενής μεγέθυνση, η σύγκλιση κ.τ.λ. Το μάθημα βασίζεται στη μαθηματική τεκμηρίωση των κυρίαρχων θεωριών το οποίο βοηθάει τους φοιτητές να αποκτήσουν κριτική σκέψη και αναλυτικό πνεύμα σε θέματα άσκησης οικονομικής πολιτικής.

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες


Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης και της διεθνούς οικονομίας. Η αποτελεσματική επικοινωνία στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.  Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις. Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων στα διεθνή οικονομικά. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών επιχειρήσεων και οργανισμών
(Διεθνοποίηση επιχειρήσεων). Ικανότητα χρήσης διοικητικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση διοικητικών συμβουλών και πολιτικής και ικανότητα ενοποίησης των βασικών
επιχειρηματικών εννοιών. Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων διοίκησης