Πληροφορική ΙΙ


Το μάθημα αποτελεί το δεύτερο μάθημα Πληροφορικής με σαφή προσανατολισμό στον Προγραμματισμό. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές αρχές Προγραμματισμού με αναλυση θεμάτων όπως τα είδη μεταβλητών και οι διαφορές τους, δομές δεδομένων, αριθμητικές παραστάσεις και σχεσιακοί τελεστές, συναρτήσεις, βασικός έλεγχος ροής.
Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επίλυση πραγματικών οικονομικών προβλημάτων από τους χώρους της μακροοικονομιάς και των χρηματοοικονομικών με την χρήση υπολογιστή. Όλα τα παραδείγματα γίνονται στην γλώσσα προγραμματισμού του Matlab και του ελεύθερου λογισμικού Octave.
Το μάθημα συμβάλλει στα εξής μαθησιακά αποτελέσματα:
-Ικανότητα άρθρωσης των κρίσιμων χαρακτηριστικών και των ελλείψεων σε ένα μοντέλο ή μία μέθοδο ανάλυσης.
– Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης, παρουσίασης και ανάλυσης δεδομένων.
– Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας και επεξήγησης οικονομικών επιχειρημάτων τόσο σε άτομα με γνώση του αντικειμένου όσο και σε μη ειδικούς. Τέτοια επικοινωνία θα πρέπει να είναι τόσο προφορική όσο και γραπτή, και θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστή και του Διαδικτύου.
-Ικανότητα επαγωγικής και απαγωγικής σκέψης.
Οι φοιτητές με την ολοκληρωση του μαθήματος:
– Γνωρίζουν τις βασικές αρχές προγραμματισμού.
– Είναι σε θέση να αναλύσουν ένα απλό υπολογιστικό πρόβλημα και να το μετατρέψουν σε πρόγραμμα υπολογιστή.
– Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν διάφορες δομές δεδομένων και να χειρίζονται ελεγχόμενες μεταβλητές εισόδου και εξόδου σε συναρτήσεις προγραμματισμού.
– Είναι σε θέση να δημιουργησουν πρωτότυπο κώδικα προγραμματισμού για να επιλύσουν οικονομικά προβλήματα.
– Είναι σε θέση να αναλύσουν οικονομικές χρονοσειρές με την χρήση προγραμματισμού υπολογιστών.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
i. Γλώσσες Προγραμματισμού
ii. Μεταβλητές και σταθερές
iii. Πράξεις και αριθμητικές παραστάσεις
iv. Συναρτήσεις και δέσμες εντολών
v. Σχεσιακοί τελεστές
vi. Έλεγχος ροής
vii. Παραδείγματα προγραμματισμού

Λογιστική ΙΙ


H ύλη που διαπραγματεύεται το μάθημα της Λογιστικής ΙΙ αφορά την εξέταση ειδικών λογιστικών θεμάτων υπό το πλαίσιο των πολιτικών που προτείνουν τόσο τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όσο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στο πλαίσιο του μαθήματος η συζήτηση εστιάζεται σε θέματα προχωρημένης χρηματοοικονομικής λογιστικής, ενώ επιχειρείται η παρουσίαση των διαφορών μεταξύ ΔΛΠ – ΔΠΧΑ και ΕΛΠ. Με την συνεχή παρακολούθηση αλλά και την επιτυχή εξέταση οι φοιτητές αναμένονται να κατανοήσουν την λογιστική επιστήμη όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά αφού κατά την διάρκεια του μαθήματος διδάσκονται πάρα πολλά παραδείγματα εφαρμογής της θεωρίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • Βασικές Έννοιες
 •  Διαρκής Απογραφή
 •  Περιοδική Απογραφή
 •  Μέθοδοι Αποτίμησης Αποθεμάτων
 • Λογιστικός χειρισμός απομείωσης αξίας Αποθεμάτων βάση ΕΛΠ.
 1. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 •  Είδη Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων
 • Η έννοια της απόσβεσης – μέθοδοι αποσβέσεων
 •  Λογιστικός χειρισμός απομείωσης αξίας παγίων με βάση τα ΕΛΠ.
 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
 2. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
 3. ΥΠΕΡΑΞΙΑ
 4. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 • Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 •  Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
 1. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 2. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (ΔΛΠ –ΔΠΧΑ ΚΑΙ ΕΛΠ)
 3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
 5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Μαθηματικά ΙΙ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσιάζονται βασικές έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας και των εφαρμογών της στην Βελτιστοποίηση και στη Συγκριτική Στατική Ανάλυση. Οι έννοιες αυτές συναντώνται στην τρέχουσα οικονομική βιβλιογραφία και αποτελούν βασικά εργαλεία τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης όσο και στους τομείς λήψης των αποφάσεων και της άσκησης πολιτικής. Δίνεται έμφαση στην χρήση των μαθηματικών για την ανάπτυξη υποδειγμάτων που εξυπηρετούν εφαρμογές στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και της διοικητικής επιστήμης.
Ειδικότερα εξετάζονται τα εξής θέματα:

Μέρος 1: Εισαγωγή στην Γραμμική Άλγεβρα
1. Γραμμικά υποδείγματα. Γραμμικά συστήματα. 2. Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι, βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου. 3. Άλγεβρα πινάκων, βαθμός και ορίζουσα πίνακα. 4. Γραμμικές απεικονίσεις, πίνακας γραμμικής απεικόνισης, πίνακας αλλαγής βάσης. 5. Χαρακτηριστικές τιμές, χαρακτηριστικά διανύσματα, διαγωνοποίηση πινάκων. 6. Συμμετρικοί πίνακες, τετραγωνικές μορφές.

Μέρος 2: Λογισμός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών
1. Βασικές τοπολογικές έννοιες: Ανοικτά και συμπαγή σύνολα. 2. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών: Μερική παραγώγιση, διαφόριση, κανόνας αλυσίδας. Ειδικοί πίνακες (Ιακωβιανός και Εσσιανός πίνακας). 3. Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις. 4. Πεπλεγμένες συναρτήσεις και παράγωγοι, ομογενείς συναρτήσεις.

Μέρος 3: Βελτιστοποίηση -Συγκριτική Στατική Ανάλυση
1. Βελτιστοποίηση συναρτήσεων σε ανοικτό υποσύνολο του. 2. Βελτιστοποίηση συναρτήσεων με περιορισμούς ισότητας (Θεώρημα Lagrange). 3. Βελτιστοποίηση συναρτήσεων σε συμπαγές υποσύνολο του. 4. Βελτιστοποίηση συναρτήσεων με ανισοτικούς περιορισμούς (θεώρημα Kuhn- Tucker). 5. Κοίλος προγραμματισμός. 6. Συγκριτική στατική σε μη γραμμικά συστήματα. 7. Συγκριτική στατική σε προβλήματα βελτιστοποίησης. 8. Θεωρήματα περιβάλλουσας. 9. Οικονομικές εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

1. Γ. Σαραφόπουλος, Ν. Μυλωνάς, Γραμμική Άλγεβρα, Βελτιστοποίηση και Δυναμική Ανάλυση στις Οικονομικές Επιστήμες, Εκδόσεις Τζιόλα.
2. A. Chiang, K. Wainwright, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Κριτική
3. Μ. Λουκάκης , Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τόμος Α, Β, Εκδόσεις Σοφία.
4. Α. Σ. Κορκοτσίδης, Μαθηματικά για Οικονομολόγους, Εκδ. Παπαζήση
5. Α. Ξεπαπαδέας, Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Εκδόσεις Gutenberg
6. T.S.Blyth, E.F.Robertson, Basic Linear Algebra, Springer
7. E. Dowling, Intoduction to Mathematical Economics, McGraw – Hill (Shaum series)
8. M. Hoy et al., Mathematics for Economists, Addison Wesley
9. Simon – L. Blume, Mathematics for Economists Norton Co.
10. K. Sydsaeter – P. Hammond, Mathematics for Economic Analysis, Prentice – Hall

Στατιστική Ι


Σκοπός του μαθήματος
– Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση της Στατιστικής επιστήμης, προσφέροντας στους πρωτοετείς φοιτητές-τριες βασικές έννοιες, ορισμούς και μεθόδους ανάλυσης.
– Να εξηγήσει τους μηχανισμούς και την λειτουργία βασικών αρχών (όπως η αβεβαιότητα) στην διαδικασία διεξαγωγής αποφάσεων (συμπερασμάτων) από παρατηρήσεις (δείγμα)
– Να εξοπλίσει τους διδασκόμενους με γνώσεις και εργαλεία για την εμβάθυνση σε αντικείμενα σχετικά με διάφορες μεθόδους περεταίρω στατιστικής επεξεργασίας.
Γενικές ικανότητες
– Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, δραστηριοτήτων και πληροφοριών με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
– Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
– Λήψη αποφάσεων
– Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
 • Στοιχεία θεωρίας Συνδυαστικής
 • Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων
 • Κατανομές πιθανότητας τυχαίων μεταβλητών – Παράμετροι κατανομής τυχαίων μεταβλητών
 • Ειδικές διακριτές κατανομές
 • Ειδικές συνεχείς κατανομές
 • Κατανομές πιθανότητας πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
 • Ροπές κατανομών πολυδιάστατων τυχαίων μεταβλητών
 • Σύγκλιση ακολουθιών τυχαίων μεταβλητών
 • Περιγραφική Στατιστική

Προτενόμενη Βιβλιογραφία

1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ GERALD KELLER ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 2010
2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Α΄  ΜΕΘΟΔΟΙ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Α.Ε.Ε.Ε. 2012
3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Douglas Downing, Jeffrey Clark ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ 2010
4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2002

Μακροοικονομική Θεωρία Ι


Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα παρουσιάζει βασικά στοιχεία της μακροοικονομικής θεωρίας, που συντελούν στην κατανόηση των μακροοικονομικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει προσπάθεια να εξηγηθεί το επίπεδο του προϊόντος, το ποσοστό ανεργίας, το επίπεδο απασχόλησης, τα επιτόκια, ο ρυθμός πληθωρισμού, ο ρυθμός μεγέθυνσης, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η επίδραση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στα παραπάνω.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
 Εισαγωγή στην μακροοικονομική θεωρία
o Απασχόληση και ανεργία
o Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
o Πληθωρισμός
o Κυκλική ροή
Προϊόν και Εθνικοί Λογαριασμοί
o Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
o Τρόποι μέτρησης ΑΕΠ
o Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
o Καθαρό εγχώριο προϊόν
o Εθνικό εισόδημα
Προϊόν και συνολική ζήτηση–Κεϋνσιανός Σταυρός
o Δυνητικό προϊόν
o Συνολική ζήτηση
o Προϊόν ισορροπίας
o Μεταβολές ζήτησης
o Ο πολλαπλασιαστής
Δημοσιονομική πολιτική και Εξωτερικό Εμπόριο
o Ο Κρατικός Προϋπολογισμός
o Δημόσιο χρέος και έλλειμμα
o Ο δημόσιος τομέας
o Φόροι και Συνολικό Προϊόν
o Δημόσιες δαπάνες και Συνολικό Προϊόν
o Ο πολλαπλασιαστής του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού
o Εξωτερικό εμπόριο και εισόδημα
o Πολλαπλασιαστής ανοιχτής οικονομίας
 Η Συνάρτηση Παραγωγής Cobb-Douglas
o Οριακό Προϊόν Εργασίας
o Οριακό Προϊόν Κεφαλαίου
o Αμοιβές Συντελεστών της Παραγωγής
 Καμπύλες IS – LM
o Νομισματική Πολιτική
o Δημοσιονομική Πολιτική
o Ισοδυναμία του Ricardo
 Απασχόληση και Ανεργία
o Μέτρηση Ανεργίας
o Ο Νόμος του Okun
o Ακαμψία του Πραγματικού Μισθού
 Το Χρήμα στην Οικονομία
o Μέσα συναλλαγών
o Ιδιότητες και λειτουργίες του χρήματος
o Ο πολλαπλασιαστής του χρήματος
o Μέτρηση του χρήματος
o Η ζήτηση του χρήματος
o Ποσοτική Θεωρία του Χρήματος
 Πληθωρισμός, προσδοκίες και αξιοπιστία
o Χρήμα και πληθωρισμός
o Πληθωρισμός και επιτόκια
o Πληθωρισμός και ανεργία
 Ανεργία
o Η αγορά εργασίας
o Φυσικό ποσοστό ανεργίας
o Κυκλικές διακυμάνσεις ανεργίας
o Το κόστος της ανεργίας
 Ανεργία και Πληθωρισμός – 6
o Η καμπύλη του Phillips
o Το κόστος της ανεργίας
o Η κριτική του Lucas
o Κόστος και καταπολέμηση του πληθωρισμού
 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και ισοζύγιο πληρωμών
o Αγορά συναλλάγματος
o Καθεστώτα συναλλαγματικών ισοτιμιών
o Ισοζύγιο πληρωμών
o Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
o Κυμαινόμενες ισοτιμίες
 Οικονομικοί κύκλοι
o Θεωρίες των οικονομικών κύκλων
o Πραγματικοί οικονομικοί κύκλοι
 Οι κυριότερες θεωρίες της Μακροοικονομικής επιστήμης
o Νεοκλασικοί
o Μονεταριστές
o Κεϋνσιανοί

Λογιστική Ι


     ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Βασικές έννοιες της λογιστικής. Βασικές λογιστικές αρχές. Θεωρητικό πλαίσιο.
 2. Είδη οικονομικών οντοτήτων
 3. Βασικές οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων)
 4. Η έννοια του λογαριασμού και οι διακρίσεις του
 5. Βασικά Λογιστικά Βιβλία – Η έννοια του λογιστικού κυκλώματος
 6. Ισοζύγια
 7. Λογιστική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
 8. Λογιστική παρακολούθηση τέλους χρήσης.
 9. Διόρθωση Λογιστικών Σφαλμάτων
 10. Ασκήσεις με έμφαση στα στάδια του Λογιστικού Κυκλώματος

 

Μαθηματικά Ι


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρουσιάζονται οι βασικές μαθηματικές έννοιες του διαφορικού – ολοκληρωτικού λογισμού που συναντώνται στην τρέχουσα οικονομική βιβλιογραφία και αποτελούν βασικά εργαλεία τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής ανάλυσης όσο και στους τομείς λήψης των αποφάσεων και της άσκησης πολιτικής. Δίνεται έμφαση στην χρήση των μαθηματικών για την ανάπτυξη υποδειγμάτων που εξυπηρετούν εφαρμογές στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής και της διοικητικής επιστήμης. Ειδικότερα εξετάζονται τα εξής θέματα:
Μέρος 1: Βασικές έννοιες – Λογισμός συναρτήσεων μιας μεταβλητής
1. Εισαγωγή, σύνολα αριθμών, μαθηματική απόδειξη. 2. Συναρτήσεις, ακολουθίες, όρια, συνέχεια, διαφορισιμότητα. Η έννοια της ελαστικότητας και του ποσοστιαίου ρυθμού μεταβολής. 3. Εφαρμογές παραγώγου, θεώρημα Taylor. 4. Κυρτότητα, κοιλότητα συνάρτησης. 5. Μέγιστα, ελάχιστα. 6. Ολοκλήρωση, διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης.
Μέρος 2: Λογισμός συναρτήσεων δύο μεταβλητών
1. Βασικές τοπολογικές έννοιες: Ανοικτά και συμπαγή σύνολα. 2. Συναρτήσεις δύο μεταβλητών: Γεωμετρική αναπαράσταση (γραφήματα, ισοσταθμικές καμπύλες), μερική παραγώγιση, διαφόριση, κανόνας αλυσίδας. 3. Κυρτές και κοίλες συναρτήσεις. 4. Πεπλεγμένες συναρτήσεις και παράγωγοι, ομογενείς συναρτήσεις.
Μέρος 3: Βελτιστοποίηση συναρτήσεων δύο μεταβλητών
1. Αριστοποίηση συναρτήσεων σε ανοικτό υποσύνολο του επιπέδου (Συνθήκες για τοπικά ακρότατα και σαγματικά σημεία). 2. Αριστοποίηση συναρτήσεων με ισοτικό περιορισμό (συνθήκες 1ης και 2ης τάξης). 3. Αριστοποίηση συναρτήσεων σε συμπαγές υποσύνολο του επιπέδου. 4. Κοίλος προγραμματισμός. 5. Οικονομικές εφαρμογές.
Βιβλιογραφία
1. Γ. Σαραφόπουλος, Ν. Μυλωνάς, Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Εκδόσεις Τζιόλα
2. Μ. Λουκάκης , Πρόσκληση στα Μαθηματικά Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, Τόμος Α, Εκδόσεις Σοφία.
3. Α. Chiang, K. Wainwright, Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, Κριτική
4. Α. Ξεπαπαδέας, Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά, Εκδόσεις Gutenberg.
5. E. Dowling, s,Intoduction to Mathematical Economics, McGraw – Hill (Shaum series)
6. M. Hoy et al., Mathematics for Economists, Addison Wesley
7. Simon – L. Blume, Mathematics for Economists, Norton Co.

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι


Το σύνολο του διδακτικού υλικού βρίσκεται στο e-class του μαθήματος, στον σύνδεσμο https://eclass.duth.gr/courses/KOM06226/.

Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αφορά την μελέτη και την κατανόηση της διαχείρισης των κοινωνικοοικονομικών οργανισμών (Management) και το πως αυτή εφαρμόζεται, ειδικότερα, στις σύγχρονες επιχειρήσεις.
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η εισαγωγική επιστημονική κατάρτιση του φοιτητή στο ευρύ φάσμα εννοιών και λειτουργιών του σύγχρονου μάνατζμεντ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Ειδικότερα, σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι το να αναπτύξει την συνολική διαχειριστική αντίληψη του φοιτητή καθώς θα τον βοηθήσει στο:

 • Να εξοικειωθεί με την ιστορική εξέλιξη της θεωρίας και της πρακτικής της διοικητικής επιστήμης.
 • Να αντιληφθεί την σημασία του αποτελεσματικού σχεδιασμού και προγραμματισμού.
 • Να αφομοιώσει σύγχρονες μεθόδους περιγραφής των θέσεων εργασίας και οργάνωσης της συνολικής οργανωσιακής δράσης.
 • Να εμβαθύνει στις διαδικασίες της αποτελεσματικής στελέχωσης, διεύθυνσης, ηγεσίας και υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης.
 • Να γνωρίσει και να συμμετέχει στην δόμηση αποτελεσματικών και οικονομικά βέλτιστων μεθόδων διαχειριστικού ελέγχου, συντονισμού και επικοινωνίας.
 • Να κατανοήσει ολοκληρωμένα τον συνολικό κύκλο της συστηματικής επιχειρηματικής προσαρμογής, μέσα στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποίησης.

Γενικές ικανότητες

 • Κατανόηση του θεμελιώδους οικονομικού προβλήματος το οποίο σε συνθήκες στενότητας πόρων και πληθώρας αναγκών επιβάλει την αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων διαχείρισης.
 • Αντίληψη της ανάγκης της όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων στους κοινωνικοοικονομικούς οργανισμούς.
 • Ενδυνάμωση των ικανοτήτων για αυτόνομη και ομαδική εργασία.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Εισαγωγή στην οικονομία και στο μάνατζμεντ
 2. Τι είναι και τι κάνει η επιχείρηση
 3. Η εξέλιξη της επιστήμης του μάνατζμεντ
 4. Τα νεότερα ρεύματα της επιστήμης του μάνατζμεντ
 5. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 6. Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η σύνθεση Stra.Tech.Man
 7. Λήψη αποφάσεων
 8. Ο προσδιορισμός των στόχων και ο προγραμματισμός
 9. Η διαχείριση των προϋπολογισμών
 10. Οργάνωση, στελέχωση και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
 11. Έλεγχος, επικοινωνία, συντονισμός και επιχειρησιακή γνώση
 12. Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
 13. Επανάληψη και ανακεφαλαίωση

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

 • Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11560
  Έκδοση: 1η έκδ./2006
  Συγγραφείς: Βλάδος Χάρης
  ISBN: 978-960-218-467-7
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Διοίκηση επιχειρήσεων
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68379703
  Έκδοση: 2η έκδ./2017
  Συγγραφείς: Robbins Stephen P., Decenzo David A., Coulter Mary
  ISBN: 978-960-586-188-9
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Εισαγωγή στο Management 2η έκδοση
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107313
  Έκδοση: 2/2018
  Συγγραφείς: Schermerhorn R. John Jr., Bachrach G. Daniel
  ISBN: 9789925563098
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): BROKEN HILL PUBLISHERS LTD

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Μικροοικονομική Θεωρία Ι


-Η γνώση και η κατανόηση της οικονομικής επιστήμης
-Η εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης
-Η αποτελεσματική επικοινωνία στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
-Η ανάπτυξη της στρατηγικής και της κριτικής σκέψης και η ικανότητα ανάδειξης και μελέτης ενός οικονομικού ζητήματος
-Συνεπή και συνεκτική γνώση της γλώσσας των οικονομικών επιστημών. Οι φοιτητές θα πρέπει να αποκτήσουντη δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τους συνήθεις όρους και να εξηγούν τις βασικές αρχές και έννοιες τόσο της μίκρο
-όσο και της μάκρο
-οικονομίας καθώς και τη δυνατότητα να δομήσουν οικονομικά επιχειρήματα κατά τρόπο συνεκτικό και πειστικό (οικονομική ρητορική).
-Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κ.λπ.) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με οικονομικές αποφάσεις.
-Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών ενός οικονομικού συστήματος.
-Ικανότητα χρήσης οικονομικής συλλογιστικής για τη διαμόρφωση και την αξιολόγηση οικονομικών συμβουλών και πολιτικής.
-Ικανότητα κατανόησης εννοιών της οικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης (επαγωγικής, παραγωγικής) και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.
-Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη συγκεκριμένων θεματικών περιοχών (π.χ. αγορές, δημόσια οικονομικά, περιβάλλον, υγεία, αγορά εργασίας, διεθνές εμπόριο, κ.λπ.)
-Ικανότητα ανάδειξης και διερεύνησης ενός συγκεκριμένου θέματος στα οικονομικά. Αυτό περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του, τη γνώση των κατάλληλων μεθόδων εξέτασης και την ικανότητα να εξαχθούν συμπεράσματα.

Πληροφορική Ι


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α
 Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
i. Ιστορικά στοιχεία. Εξέλιξη των υπολογιστών.
ii. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής-Μνήμες-Επεξεργαστές-Μονάδες Εισόδου/Εξόδου.
iii. Λειτουργικά Συστήματα.
iv. Εισαγωγή στα Windows – Η έννοια του “παράθυρου”-Βασικές Λειτουργίες.
v. Εισαγωγή στο MS-OFFICE.
vi. Περιγραφή παρουσίαση WORD-Εφαρμογές στην επεξεργασία κειμένου.
vii. Περιγραφή παρουσίαση EXCEL-Εφαρμογές στα λογιστικά φύλλα και στους αυτοματοποιημένους υπολογισμούς.
viii. Διαδίκτυο και εφαρμογές
ix. Ασφάλεια υπολογιστικών συστημάτων.