Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις


Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του ενωσιακού δικαίου . Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες εστιάζοντας στο κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών εννοιών που διαμορφώνουν το δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ικανότητα εύρεσης νομολογιακών πηγών και κατανόησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης. Ικανότητα ατομικής εργασίας.

Οικονομικά της Εργασίας


Η Οικονομική της Εργασίας επιζητεί την κατανόηση των σύνθετων σχέσεων και θεσμών της αγοράς εργασίας μελετώντας τη δυναμική ανάμεσα σε εργοδότες, εργαζομένους καθώς και τα κίνητρα μισθού, τιμής και κέρδους. Με άλλα λόγια, τα σύγχρονα Οικονομικά της Εργασίας διερευνούν τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας υποθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι επιδιώκουν την ευημερία τους, ενώ οι επιχειρήσεις τη μεγιστοποίηση των κερδών τους.
Επίσης αναλύονται οι συμπεριφορά των εργοδοτών και των εργαζομένων και μελετώνται οι απαντήσεις τους στις αλλαγές των κυβερνητικών πολιτικών ή/και της δημογραφικής σύνθεσης του
εργατικού δυναμικού.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
Α) να διδάξει πως οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις στην αγοράς εργασίας
Β) να διδάξει πως η κυβέρνηση μπορεί να διαφοροποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες που διατίθενται σε εργαζομένους και επιχειρήσεις τροποποιώντας του «κανόνες του παιχνιδιού» διαμέσου κοινωνικών πολιτικών, κι, επομένως, επηρεάζοντας τις αποφάσεις των δύο «παικτών» της αγοράς εργασίας .

Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙΙ


Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις ειδικές θεματικές του εμπορικού δικαίου με έμφαση στους κλάδους του αξιογραφικού και του τραπεζικού δικαίου.
Ικανότητα επεξήγησης των βασικών χαρακτηριστικών και διαφοροποιήσεων μεταξύ των κατηγοριών αξιογράφων. Ικανότητα εύρεσης νομολογιακών πηγών και κατανόησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης. Ικανότητα ατομικής εργασίας.

Επιχειρησιακή Στρατηγική


Αυτό μάθημα σκοπεύει να καλλιεργήσει την αναλυτική και κριτική ετοιμότητας των συμμετεχόντων, ώστε να είναι ικανοί να σχηματοποιήσουν, υλοποιήσουν και να αξιολογήσουν, συνολικές και
επιμέρους, οργανωσιακές στρατηγικές.
Συγκεκριμένα σκοπεύει στο:
 Να κατανοήσουν την διαχρονική ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης, ώστε αυτή να καταφέρει να φθάσει στο σημείο στο οποίο βρίσκεται στις μέρες μας, τις πολλές και συχνά
συγκρουόμενες σχολές σκέψης στο στρατηγικό μάνατζμεντ, προωθώντας έτσι μια σύλληψη των εσώτερων πλεονεκτημάτων και αδυναμιών των διαφόρων προσεγγίσεων.
 Να εξετάζουν ολοκληρωμένα τους ρόλους της δημιουργικότητας και του ορθολογισμού στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης.
 Να ανακαλύπτουν, να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να ελέγχουν ολοκληρωμένες στρατηγικές σε κάθε οργανισμό και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα ειδικά στρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ποικίλα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων


Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν γνώση των οικονομικών εννοιών που απαιτούνται για την κατανόηση του πως οι οικονομίες λειτουργούν και αποδίδουν, το
πώς οι κυβερνητικές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση, καθώς και των σημαντικότερων (ιστορικά – χρονολογικά) οικονομικών γεγονότων στις μεγαλύτερες οικονομίες
του κόσμου, και πώς τα γεγονότα αυτά και οι σχετικές κυβερνητικές πολιτικές επέδρασαν στην οικονομική τους απόδοση. Τέλος, θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να συλλέγουν, να αναλύουν,
να συγκρίνουν και να παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, αλλά και να ερμηνεύουν και να τεκμηριώνουν τα αίτια των σημαντικότερων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των κρίσεων.

Θεωρία Αποφάσεων


Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της εφαρμογής πιθανολογικών υποδειγμάτων/θεωριών και ποσοτικών μεθόδων για την υποστήριξη προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Με συστηματική ανάπτυξη της θεωρίας λήψης αποφάσεων και παρουσίασης των κύριων υποδειγμάτων στην επίλυση προβλημάτων, αναπτύσσονται τα κύρια στοιχεία των μεθόδων για τον προσδιορισμό και ιεράρχηση λύσεων σε προβλήματα αποφάσεων. Έμφαση δίνεται στην προτυποποίηση ενός προβλήματος ώστε να είναι δυνατή η λήψη απόφασης. Μελετώνται οι συντελεστές αβεβαιότητος καθώς και οι έννοιες αρίστων και ικανοποιητικών λύσεων στα πλαίσια των πιθανολογικών προτύπων. Ομαδοποιούνται προβλήματα και τεχνικές για την αντιμετώπιση τους, ενώ μέσω εβδομαδιαίων εργασιών επιλύονται ασκήσεις για την κατανόηση στη χρήση διαφορετικών μεθόδων υποστήριξης αποφάσεων. Στο μάθημα γίνεται ευρεία χρήση μαθηματικών και γραφικών
απεικονίσεων καθώς και χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη υποδειγμάτων αποφάσεων στις επιχειρήσεις και τη διαχείριση οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.

Οικονομετρία ΙΙ


Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το βασικό μάθημα κορμού της Οικονομετρίας ΙΙ αποτελεί για το φοιτητή ένα βασικό εργαλείο ανάλυσης και ενδελεχούς αναζήτησης των εμπειρικών σχέσεων σε μια οικονομία.
Οι διαλέξεις αφορούν τα ζητήματα εκείνα της οικονομετρίας σχετικά με τη σύνδεση της οικονομικής θεωρίας και των εμπειρικών ελέγχων. Επιπλέον δίνεται βαρύτητα στον τρόπο εξειδίκευσης των υποδειγμάτων ανάλυσης και έπειτα στη διαδικασία επίλυσης αυτών των υποδειγμάτων. Με το μάθημα της οικονομετρίας ΙΙ ο φοιτητής έρχεται σε επαφή με έννοιες όπως είναι οι χρονοσειρές, η πολυμεταβλητή ανάλυση, η εμπειρική μέτρηση των επιπτώσεων της δημοσιονομικής και νομισματικής πολικής.

Διεθνής Οικονομική ΙΙ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές που σχετίζονται με
την αγορά συναλλάγματος.
2. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών της αγοράς συναλλάγματος και των κριτήριων με βάση των οποίων οι επενδυτές αποφασίζουν να επενδύσουν τα κεφάλαια τους μεταξύ εγχώριων και ξένων χρεογράφων.
3. Ικανότητα κατανόησης εννοιών της μακροοικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.
4. Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη της αγοράς συναλλάγματος και των μακροοικονομικών πολιτικών σε ανοικτές οικονομίες.
5. Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη διεθνής μακροοικονομική και χρηματοοικονομική. Αυτή μπορεί να αποδειχθεί μέσα από την κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος και της δυναμικής και των περιορισμών των εναλλακτικών προσεγγίσεων ενός μακροοικονομικού μοντέλου ανοικτής οικονομίας.