Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις


Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του ενωσιακού δικαίου . Επίσης αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες σε μεθοδολογίες εστιάζοντας στο κοινοτικό δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών εννοιών που διαμορφώνουν το δίκαιο προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. Ικανότητα εύρεσης νομολογιακών πηγών και κατανόησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης. Ικανότητα ατομικής εργασίας.

Οικονομικά της Εργασίας


Η Οικονομική της Εργασίας επιζητεί την κατανόηση των σύνθετων σχέσεων και θεσμών της αγοράς εργασίας μελετώντας τη δυναμική ανάμεσα σε εργοδότες, εργαζομένους καθώς και τα κίνητρα μισθού, τιμής και κέρδους. Με άλλα λόγια, τα σύγχρονα Οικονομικά της Εργασίας διερευνούν τα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας υποθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι επιδιώκουν την ευημερία τους, ενώ οι επιχειρήσεις τη μεγιστοποίηση των κερδών τους.
Επίσης αναλύονται οι συμπεριφορά των εργοδοτών και των εργαζομένων και μελετώνται οι απαντήσεις τους στις αλλαγές των κυβερνητικών πολιτικών ή/και της δημογραφικής σύνθεσης του
εργατικού δυναμικού.
Σκοπός του μαθήματος είναι:
Α) να διδάξει πως οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις στην αγοράς εργασίας
Β) να διδάξει πως η κυβέρνηση μπορεί να διαφοροποιήσει τις οικονομικές ευκαιρίες που διατίθενται σε εργαζομένους και επιχειρήσεις τροποποιώντας του «κανόνες του παιχνιδιού» διαμέσου κοινωνικών πολιτικών, κι, επομένως, επηρεάζοντας τις αποφάσεις των δύο «παικτών» της αγοράς εργασίας .

Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙΙ


Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις ειδικές θεματικές του εμπορικού δικαίου με έμφαση στους κλάδους του αξιογραφικού και του τραπεζικού δικαίου.
Ικανότητα επεξήγησης των βασικών χαρακτηριστικών και διαφοροποιήσεων μεταξύ των κατηγοριών αξιογράφων. Ικανότητα εύρεσης νομολογιακών πηγών και κατανόησης των μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Ικανότητα συνθετικής και αναλυτικής σκέψης. Ικανότητα ατομικής εργασίας.

Επιχειρησιακή Στρατηγική


Το σύνολο του διδακτικού υλικού βρίσκεται στο e-class του μαθήματος, στον σύνδεσμο https://eclass.duth.gr/courses/KOM06215/.

Περιγραφή και στόχος του μαθήματος

Το αντικείμενο που μελετά το συγκεκριμένο μάθημα είναι κυρίως το πως οι επιχειρήσεις, ως κοινωνικοοικονομικοί οργανισμοί, αρθρώνουν την στρατηγική τους.

Μία από τις σημαντικότερες αποστολές στην εκπόνηση της επιχειρησιακής στρατηγικής είναι η κατασκευή, η εφαρμογή και ο έλεγχος ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.

Το παρόν μάθημα έχει ως στόχο, αφού εισάγει τις έννοιες της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, την καλλιέργεια της ικανότητας των φοιτητών στην διαπίστωση των συγκριτικά δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης και των αντίστοιχων ευκαιριών και απειλών που την αφορούν (ανάλυση SWOT), πράγμα που είναι προϋπόθεση για να προβεί αυτή σε έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Συγκεκριμένα, μελετάται και αξιοποιείται η προσέγγιση Stra.Tech.Man, που αφορά την μελέτη της σύνθεσης των τριών διαστάσεων της στρατηγικής, της τεχνολογίας, και του μάνατζμεντ των επιμέρους επιχειρήσεων (κοινωνικοοικονομικών οργανισμών).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την παρακολούθηση αυτού του μαθήματος οι φοιτητές προετοιμάζονται στο:

 • Να κατανοήσουν την διαχρονική ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης και τις πολλές συμπληρωματικές -αλλά και συχνά συγκρουόμενες- σχολές σκέψης στο σύγχρονο στρατηγικό μάνατζμεντ.
 • Να αντιληφθούν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των διαφορετικών αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται στην άρθρωσης της επιχειρησιακής στρατηγικής.
 • Να εξετάζουν ολοκληρωμένα τους ρόλους της δημιουργικότητας, της φαντασίας και του ορθολογισμού στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης.
 • Να σχεδιάζουν, να υλοποιούν, και να ελέγχουν ολοκληρωμένες στρατηγικές που αφορούν κάθε οργανισμό και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα εξελισσόμενα ειδικά στρατηγικά ζητήματα που σχετίζονται με τα ποικίλα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.

Γενικές ικανότητες

 • Ικανότητα για στρατηγική κατανόηση των αναδυόμενων προκλήσεων και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
 • Ικανότητα συστηματικής ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού οργανωσιακού περιβάλλοντος.
 • Ικανότητα ολοκληρωμένης ανάλυσης SWOT.
 • Ικανότητα στην εξελικτική προσέγγιση άρθρωσης στρατηγικής.
 • Ικανότητα επιλογής και συνδυασμού καινοτόμων στρατηγικών και τακτικών δράσεων στα πλαίσια διαφορετικών επιχειρήσεων και κοινωνικοοικονομικών οργανισμών.

Περιεχόμενα μαθήματος

 1. Οικονομία και επιχείρηση
 2. Η έννοια της στρατηγικής των επιχειρήσεων
 3. Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 4. Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης
 5. Το δυναμικό τρίγωνο στρατηγικής, τεχνολογίας και μάνατζμεντ (Stra.Tech.Man) και η φυσιολογία της επιχείρησης
 6. Η ανάλυση SWOT και η επιλογή στρατηγικής
 7. Η εφαρμογή της στρατηγικής
 8. Η στρατηγική σε επιχειρηματικό επίπεδο και σε επίπεδο ομίλου
 9. Μέθοδοι στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνής στρατηγική
 10. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της στρατηγικής
 11. Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και η στρατηγική της σύγχρονης επιχείρησης
 12. Η στρατηγική των επιχειρήσεων στην πράξη και το επιχειρησιακό σχέδιο
 13. Επανάληψη και ανακεφαλαίωση

Βιβλιογραφία

Βασική βιβλιογραφία:

 • Στρατηγική μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε συνθήκες κρίσης
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59368051
  Έκδοση: 1η έκδ./2017
  Συγγραφείς: Βλάδος Χάρης
  ISBN: 978-960-586-160-5
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Στρατηγικής των Επιχειρήσεων
  Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 59396604
  Έκδοση: 2η Ελληνική-20η Αμερικανική/2016
  Συγγραφείς: A.Thompson Jr, Margaret A. Peteraf, John E. Gamble, Dr. A. J. (Lonnie) Strickland
  ISBN: 978-618-81298-0-1
  Τύπος: Σύγγραμμα
  Διαθέτης (Εκδότης): UTOPIA ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μ. ΕΠΕ.

Συμπληρωματική βιβλιογραφία:

Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων


Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να επιδεικνύουν γνώση των οικονομικών εννοιών που απαιτούνται για την κατανόηση του πως οι οικονομίες λειτουργούν και αποδίδουν, το
πώς οι κυβερνητικές πολιτικές μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική απόδοση, καθώς και των σημαντικότερων (ιστορικά – χρονολογικά) οικονομικών γεγονότων στις μεγαλύτερες οικονομίες
του κόσμου, και πώς τα γεγονότα αυτά και οι σχετικές κυβερνητικές πολιτικές επέδρασαν στην οικονομική τους απόδοση. Τέλος, θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να συλλέγουν, να αναλύουν,
να συγκρίνουν και να παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά με τις οικονομικές επιδόσεις των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, αλλά και να ερμηνεύουν και να τεκμηριώνουν τα αίτια των σημαντικότερων γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των κρίσεων.

Θεωρία Αποφάσεων


Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή στον χώρο της εφαρμογής πιθανολογικών υποδειγμάτων/θεωριών και ποσοτικών μεθόδων για την υποστήριξη προβλημάτων λήψης αποφάσεων. Με συστηματική ανάπτυξη της θεωρίας λήψης αποφάσεων και παρουσίασης των κύριων υποδειγμάτων στην επίλυση προβλημάτων, αναπτύσσονται τα κύρια στοιχεία των μεθόδων για τον προσδιορισμό και ιεράρχηση λύσεων σε προβλήματα αποφάσεων. Έμφαση δίνεται στην προτυποποίηση ενός προβλήματος ώστε να είναι δυνατή η λήψη απόφασης. Μελετώνται οι συντελεστές αβεβαιότητος καθώς και οι έννοιες αρίστων και ικανοποιητικών λύσεων στα πλαίσια των πιθανολογικών προτύπων. Ομαδοποιούνται προβλήματα και τεχνικές για την αντιμετώπιση τους, ενώ μέσω εβδομαδιαίων εργασιών επιλύονται ασκήσεις για την κατανόηση στη χρήση διαφορετικών μεθόδων υποστήριξης αποφάσεων. Στο μάθημα γίνεται ευρεία χρήση μαθηματικών και γραφικών
απεικονίσεων καθώς και χρήση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης για την ανάπτυξη υποδειγμάτων αποφάσεων στις επιχειρήσεις και τη διαχείριση οικονομικών και παραγωγικών μονάδων.

Οικονομετρία ΙΙ


Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να ορίζουν με σαφήνεια τα υποδείγματα ανάλυσης διαφόρων εμπειρικών υποθέσεων.
 • οι φοιτητές θα έχουν την ικανότητα επεξήγησης των σχέσεων αιτιότητας και αιτιατού μεταξύ διαφόρων μεταβλητών και τις επιπτώσεις τους στη λήψη αποφάσεων.
 • οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη διάσταση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των διάφορων μοντέλων και θα μπορούν να προτείνουν μεθόδους επίλυσής τους.
 • εφαρμογή εξειδικευμένων, σύγχρονων και απαιτητικών μεθόδων μελέτης οικονομικών φαινομένων.
 • αποτελεσματική επικοινωνία και επεξήγηση οικονομικών επιχειρημάτων στο πλαίσιο της άσκησης Οικονομικής Πολιτικής.

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων θεωρητικών εργαλείων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Ειδικά θέματα Οικονομετρίας
 • Αυτοσυσχέτιση
 • Πολυσυγγραμμικότητα
 • Ετεροσκεδαστικότητα
 • Μοντέλα Δυαδικών εξαρτημένων μεταβλητών
 • Έλεγχοι μοναδιαίας ρίζας
 • Πάνελ δεδομένα
 • Χρονοσειρές
 • Εμπειρικά Υποδείγματα

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Χάλκος, Ε. Γ. Οικονομετρία, (1st Edition), Εκδόσεις  Gutenberg, 2011.
 • Gujarati και Porter, Introduction to Econometrics. (5th Edition), McGraw-Hill Press, 2008.
 • Hamilton. J., Times Series Analysis, (1st Edition), Princeton Press, 1994.
 • W.H. Greene, Econometric Analysis, (7th edition), Pearson Prentice Hall, 2011.
 • Wooldridge, Jeffrey M. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. (2nd Edition), MIT Press, 2002.
 • J.H. Stock and M.W. Watson, (3rd edition), Introduction to Econometrics, Pearson Prentice Hall, 2003.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Econometrica
 • Journal of Econometrics
 • Journal of Applied Econometrics
 • International Journal of Forecasting
 • Journal of Forecasting
 • Applied Economics

Διεθνής Οικονομική ΙΙ


ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Ικανότητα επεξήγησης του πώς οι οικονομικοί παράγοντες (ιδιώτες, νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες) λαμβάνουν αποφάσεις και κάνουν επιλογές που σχετίζονται με
την αγορά συναλλάγματος.
2. Ικανότητα επεξήγησης των βασικών λειτουργιών της αγοράς συναλλάγματος και των κριτήριων με βάση των οποίων οι επενδυτές αποφασίζουν να επενδύσουν τα κεφάλαια τους μεταξύ εγχώριων και ξένων χρεογράφων.
3. Ικανότητα κατανόησης εννοιών της μακροοικονομικής θεωρίας με τη χρήση μαθηματικών και ποσοτικών μεθόδων, μοντελοποίησης συστημάτων με χρήση των μεθόδων αυτών, αποτελεσματικής ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη διάφορων τρόπων σκέψης και την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης προβλήματος.
4. Ικανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής οικονομικών λογικών και μεθόδων στη μελέτη της αγοράς συναλλάγματος και των μακροοικονομικών πολιτικών σε ανοικτές οικονομίες.
5. Ικανότητα στρατηγικής και κριτικής σκέψης για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη διεθνής μακροοικονομική και χρηματοοικονομική. Αυτή μπορεί να αποδειχθεί μέσα από την κατανόηση της λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος και της δυναμικής και των περιορισμών των εναλλακτικών προσεγγίσεων ενός μακροοικονομικού μοντέλου ανοικτής οικονομίας.