Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών”Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση”


Αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και δεξιοτήτων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών αποτελεσμάτων στο διεπιστημονικό πεδίο των σπουδών στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΔΠΜΣ αποσκοπεί αφενός μεν στην προαγωγή της εμπειρικής έρευνας στο πεδίο μελέτης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της τοπικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, αφετέρου δε στην εξειδίκευση των φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τις αναγκαίες δεξιότητες για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους στον τομέα και στην πολιτική της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και προβλημάτων με τρόπο διεπιστημονικό (στην τομή των κλάδων της πολιτικής επιστήμης, της δημόσιας πολιτικής, της πολιτικής οικονομίας, των δημοσίων οικονομικών και της διοίκησης των επιχειρήσεων κ.ά.). Βασίζεται σε μια πολυδιάστατη και διεπιστημονική προσέγγιση επί ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας και αναδιοργάνωσης και αλλαγής των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο.

Ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκού έτους 2023-24