Πληροφορίες ΠΜΣ MBA


Γενικες Διατάξεις Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Προκήρυξη ΜΒΑ 2019_2020

Αίτηση Εισαγωγής
Προτεινόμενη Φόρμα Συστατικής Επιστολής
Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών
Κατάλογος Διπλωματικών Εργασιών
Κατάλογος Διδακτορικών Διατριβών
Κανονισμός ΜΒΑ
Κατευθύνσεις ΜΒΑ
Πρόγραμμα Mαθημάτων Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης -ΜΒΑ
Οικονομικός Απολογισμός Π.Μ.Σ
Γενικές Πληροφορίες ΜΒΑ