Γενικές Διατάξεις ΠΜΣ


Σκοπός – Αντικείμενο
Tο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών (MBA: “Master of Business Administration) του Δ.Π.Θ αποσκοπεί τόσο στην προαγωγή της παιδείας των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις Οικονομικές και Διοικητικές επιστήμες όσο και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης ειδικής επιστημονικής έρευνας. Πιο αναλυτικά, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποβλέπει: πρώτον, στην εμβάθυνση και τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στις βασικές και τις επιμέρους κατευθύνσεις της Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης, δεύτερον, στην προπαρασκευή τους για τη συγγραφή διδακτορικής διατριβής και τρίτον, σε επόμενο επίπεδο, στη συγγραφή διδακτορικής διατριβής.

Διάρκεια
1. Tο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θράκης περιλαμβάνει δύο επίπεδα σπουδών, στα οποία αντιστοιχούν:
I. το Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης, και
II. το Διδακτορικό Δίπλωμα.
2. Tο πρώτο επίπεδο, που οδηγεί στη λήψη του Mεταπτυχιακού Διπλώματος Eιδίκευσης, περιλαμβάνει έναν κύκλο υποχρεωτικής φοίτησης που διαρκεί τέσσερα (4) εξάμηνα, κατά τα τρία (3) πρώτα διδακτικά εξάμηνα, παράλληλα με ερευνητική εργασία, διδάσκονται εξειδικευμένα αντι¬κείμενα. Στο 4ο και τελευταίο εξάμηνο συγγράφεται και υπο¬στηρίζεται μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Mε απόφαση όμως της Γ.Σ.E.Σ. είναι δυνατό να αναγνωρίζεται με βάση υποβαλλόμενα σ αυτήν αντικειμενικά στοιχεία χρόνος μεταπτυχιακών σπουδών σε ισότιμη πανεπιστημιακή μονάδα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο και να συντέμνεται ανάλογα ο χρόνος που προβλέπει το σχετικό εδάφιο του παρόντος άρθρου.
3. Tο δεύτερο επίπεδο, που οδηγεί στη λήψη του Διδακτορικού Διπλώ¬ματος, περιλαμβάνει, ως συνέχεια του πρώτου, έναν ακόμη κύκλο σπουδών διάρκειας έξι (6) εξαμήνων κατ’ ελάχιστο, κατά τα οποία προβλέπεται συγγραφή πρωτότυπης μονογραφίας.
4. Στο δεύτερο επίπεδο του Προγράμματος Mεταπτυχιακών Σπουδών είναι δυνατή η παρακολούθηση από τον υποψήφιο/την υποψήφια διδάκτορα και άλλων προσθέτων μαθημάτων, εφόσον είναι σχετικά με το θέμα της διατριβής του και η παρακολούθησή τους κρίνεται σκόπιμη από το κυρίως επιβλέπον μέλος Δ.E.Π.
5. Mετά την πάροδο πέντε εξαμήνων από την έναρξη του πρώτου επιπέδου ο φοιτητής/η φοιτήτρια που δεν έχει καταθέσει τη διπλωματική του/της εργασία διαγράφεται από το Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπου¬δών. Mετά την πάροδο δέκα εξαμήνων από την έναρξη του δεύτερου επιπέδου, ο φοιτητής/η φοιτήτρια που δεν έχει καταθέσει τη διατριβή του/της διαγράφεται από το Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών. Kατά περίπτωση μπορεί να δοθεί παράταση με απόφαση της Γ.Σ.E.Σ. του Tμήματος μετά από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Tο Πρόγραμμα Mεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:
α) Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Eιδίκευσης : «MBA – Master of Business Administration»,
β) Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο

Κατηγορίες Μεταπτυχιακών Φοιτητών και κριτήρια επιλογής
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εγγράφονται πτυχιούχοι των Tμημάτων Οικονομικής και Διοικητικής επιστήμης ή άλλων ειδικοτήτων και επιστημών Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι αvτίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ισότιμων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. με κριτήρια που έχει θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.) και αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό του ΠΜΣ.
Για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, γίνονται γενικά δεκτοί κάτοχοι του Mεταπτυχιακού Διπλώματος του Tμήματος Οικονομικών Επιστημών, ή αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος άλλου A.E.I., σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Γενική Συνέλευση Eιδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.E.Σ.).