Πρόγραμμα Σπουδών


 

Α’ εξάμηνο
Κοινό Πρόγραμμα
Μικροοικονομική Θεωρία Ι
Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι
Μαθηματικά Ι
Λογιστική Ι
Πληροφορική Ι

 

B’ εξάμηνο
Κοινό Πρόγραμμα
Μακροοικονομική Θεωρία Ι
Στατιστική Ι
Μαθηματικά ΙΙ
Λογιστική ΙΙ
Πληροφορική ΙΙ

 

Γ’ εξάμηνο
Κοινό Πρόγραμμα
Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Στατιστική ΙΙ
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ
Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική
Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 

Δ’ εξάμηνο
Κοινό Πρόγραμμα
Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ
Μάρκετινγκ
Οικονομική Πολιτική
Κλαδική Οικονομική
Δίκαιο των Επιχειρήσεων Ι

 

Ε’ εξάμηνο
Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διεθνής Οικονομική Ι Διεθνής Οικονομική Ι
Οικονομετρία Ι Οικονομετρία Ι
Οικονομική των Μεταφορών Οικονομική των Μεταφορών
Διεθνής Πολιτική Οικονομία Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙ
Διαχείριση Κινδύνων Διαχείριση Κινδύνων
Οικονομία και Περιβάλλον Οικονομία και Περιβάλλον

 

Στ’ εξάμηνο
Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση Επιχειρήσεων
Διεθνής Οικονομική ΙΙ Διεθνής Οικονομική ΙΙ
Οικονομετρία ΙΙ Οικονομετρία ΙΙ
Θεωρία Αποφάσεων Θεωρία Αποφάσεων
Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων Επιχειρησιακή Στρατηγική
Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής
Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙΙ Δίκαιο των Επιχειρήσεων ΙΙΙ
Οικονομικά της Εργασίας Οικονομικά της Εργασίας
Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις Διεθνείς Ευρωπαϊκές Σχέσεις

 

Ζ’ εξάμηνο
Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση Επιχειρήσεων
Νομισματική Πολιτική Νομισματική Πολιτική
Ευρωπαϊκή Οικονομία Ευρωπαϊκή Οικονομία
Επιχειρηματικότητα Ι Επιχειρηματικότητα Ι
Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης Οικονομικά της ΝΑ Ευρώπης
Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
Δημόσια Οικονομική Δημόσια Οικονομική

 

H’ εξάμηνο
Οικονομική Ανάλυση Διοίκηση Επιχειρήσεων
Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και Πολυεθνικές Εταιρείες
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής
Επιχειρησιακή Έρευνα Επιχειρησιακή Έρευνα
Μαθηματική Οικονομική Επιχειρηματικότητα ΙΙ
Μαθήματα Επιλογής Μαθήματα Επιλογής
Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις Διεθνείς Επιχειρηματικές Σχέσεις
Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Περιφερειακή Οικονομική Περιφερειακή Οικονομική
Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων
Τραπεζική και Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοοικονομική