Υποστηρίζοντας τη χρηματοοικονομική επίγνωση και σταθερότητα (PROFIT)

Περίοδος εφαρμογής: 2016-2018

Πηγή χρηματοδότησης: European Commission, Horizon 2020

Ιστοσελίδα: https://platform.projectprofit.eu/

Περίληψη

Η πλατφόρμα PROFIT έχει σχεδιαστεί ως μια λύση που καλύπτει την ανάγκη ενίσχυσης της δράσης για μεγαλύτερη οικονομική συνειδητοποίηση και ικανότητα η οποία έχει αναγνωριστεί ως σημαντικός στόχος για τη βελτίωση των αποφάσεων,  της προστασίας των καταναλωτών και, τελικά, για τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας. Το νέο κοινωνικοοικονομικό τοπίο μετά την κρίση συνεπάγεται αλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, την αγορά εργασίας και το συνταξιοδοτικό, καθώς και αλλαγές στις αποφάσεις για τα δημόσια οικονομικά. Ωστόσο, ο όγκος των πληροφοριών, και η ύπαρξη γνωστικών περιορισμών στα άτομα όταν πρόκειται για την επεξεργασία μεγάλου όγκου πληροφοριών καθώς και ο εκτεταμένος βαθμός χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού ακόμη και σε ανεπτυγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει επιτακτική την ανάγκη για την παροχή (α) εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης ειδικά σχεδιασμένο για το ευρύτερο κοινό (β) προηγμένων εργαλείων πληροφόρησης για την επεξεργασία χρηματοοικονομικών δεδομένων, (δ) νέων εξατομικευμένων συστημάτων για την υποστήριξη χρηματοοικονομικών αποφάσεων σύμφωνα με το προφίλ του χρήστη (επίπεδο χρηματοοικονομικής γνώσης, ενδιαφέροντα, δημογραφικά χαρακτηριστικά κ.λπ.).

Παράκτια αστική ανάπτυξη υπό το πρίσμα της ανθεκτικότητας (CUTLER)

Περίοδος εφαρμογής: 2018-2020

Πηγή χρηματοδότησης: European Commission, Horizon 2020

Ιστοσελίδα: https://www.cutler-h2020.eu/

Περίληψη

Η παράκτια αστική ανάπτυξη ενσωματώνει ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Κάθε πόλη που ενσωματώνει το υδάτινο στοιχείο στον ιστό της αντιμετωπίζει τη θεμελιώδη απαίτηση για την ανάπτυξη πολιτικών για την προώθηση της ανάπτυξης στη γύρω περιοχή, ενώ απαιτείται να ισορροπεί μεταξύ: α) οικονομικής ανάπτυξης, β) προστασίας του περιβάλλοντος, και γ) διαφύλαξης της κοινωνικής συνοχής. Αναπτύσσοντας πολιτικές που προσθέτουν αξία στην ανθεκτικότητα μιας πόλης, μετατοπίζουμε το υφιστάμενο παράδειγμα της χάραξης πολιτικής, το οποίο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαίσθηση, σε μια προσέγγιση που βασίζεται σε τεκμήρια μέσω της χρήσης μαζικών δεδομένων. Χρησιμοποιώντας σε πραγματικό χρόνο δημογραφικά δεδομένα, στατιστικές πληροφορίες, αναγνώσεις αισθητήρων και άλλα δεδομένα που συνεισφέρει ο χρήστης σχηματίζονται τα μαζικά δεδομένα προς ανάλυση. Χρησιμοποιούνται μέθοδοι ανάλυσης μαζικών δεδομένων για τη μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αξιολόγηση των κοινωνικών συνεπειών. Με βάση αυτά αναπτύσσονται αποτελεσματικές πολιτικές σχετικές με: α) την οικονομική και αστική ανάπτυξη του Θερμαϊκού κόλπου, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, β) τη μετατροπή του Düden Brook σε μια περιοχή αναψυχής, στην πόλη της Αττάλεια, γ) την ανάπτυξη ενός σχεδίου αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, στην πόλη της Αμβέρσας, και δ) την αναθεώρηση του σχεδίου ανάπτυξης στην περιοχή του ποταμού Λι, στην πόλη του Cork.

Εφαρμογές της συμπεριφορικής οικονομικής για την προώθηση της αποτελεσματικότητα της ενεργειακής κατανάλωσης (EVIDENT)

Περίοδος εφαρμογής: 2020-2023

Πηγή χρηματοδότησης: European Commission, Horizon 2020

Ιστοσελίδα:        –

Περίληψη

Η ενεργειακή απόδοση βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών παρεμβάσεων για την ενεργειακή ασφάλεια, την ενεργειακή φτώχεια και την κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα προωθείται μέσω τεχνολογικών καινοτομιών και επενδύσεων. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν υιοθετούνται από τους καταναλωτές τουλάχιστον στο βαθμό που προβλέπει η υπόθεση της ορθολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Η διαφορά αυτή μεταξύ της αναμενόμενης και της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας, αυξάνει το κόστος για τις εθνικές οικονομίες, τόσο από άποψη δαπανών όσο και εκπομπών ρύπων. Σημαντικός ρόλος στην άμβλυνση αυτού του ζητήματος είναι η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της ατομικής συμπεριφοράς. Υπάρχει τεράστια ανάγκη για έρευνα μέσω  τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών και άλλων πειραματικών τεχνικών για την εκτίμηση των πραγματικών αποδόσεων των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης καθώς και του βαθμού διείσδυσης των προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης. Το EVIDENT προτείνει αρκετά εργαλεία ανάλυσης στο πλαίσιο τυχαιοποιημένων δοκιμών ελέγχου (RCT) και άλλων σχετικών ερευνών προκειμένου να προσδιοριστούν οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες της λήψης αποφάσεων των ατόμων. Τα αποτελέσματα αυτά θα αξιοποιηθούν για τη χάραξη πολιτικών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας.

Μελέτη και Πρόβλεψη Οικονομικών Μεγεθών με την χρήση μεθόδων Μηχανικής Μάθησης

Περίοδος εφαρμογής: 2012-2015

Πηγή χρηματοδότησης: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Θαλής 2010.

Ιστοσελίδα:        –

Περίληψη

Αντικείμενο της έρευνας ήταν η ανάπτυξη προηγμένων μεθόδων μηχανικής μάθησης, με στόχο τη μελέτη οικονομικών μεγεθών. Προτάθηκαν νέα εκπαιδευόμενα εργαλεία βασισμένα στα support vector machines για πρόγνωση και ταξινόμηση και δομές βασισμένες στα σύνθετα δίκτυα για την μελέτη και επεξεργασία οικονομικών προβλημάτων. Τα μοντέλα αυτά εφαρμόσθηκαν σε θέματα που α) είτε δεν έχουν μελετηθεί υπό το πρίσμα της Μηχανικής Μάθησης (μακροοικονομική μελέτη των οικονομικών κύκλων) β) είτε υπάρχει παλαιότερη σχετική έρευνα, αλλά οι μεθοδολογίες που προτάθηκαν είναι νέες, πρωτοπόρες και με κορυφαίες επιδόσεις (καλύτερη μεθοδολογία για την πρόγνωση της τραπεζικής χρεωκοπίας στις ΗΠΑ).

Ευφυής Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές (ENIRISST)

Περίοδος εφαρμογής: 2019-2022

Πηγή Χρηματοδότησης: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Ιστοσελίδα: https://www.enirisst.gr/

Περίληψη:

Η EN.I.R.I.S.S.T. αποτελεί μια μοναδική και πρωτοποριακή Ερευνητική Υποδομή στους τομείς της Ναυτιλίας, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών στην Ελλάδα. Συνδυάζει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (με μέριμνα της διαφύλαξης της ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων), τη δημιουργία καινοτόμων μοντέλων και τεχνικών προγραμματισμού, την ανάπτυξη χρήσιμων εφαρμογών, ασφαλών και φιλικών προς τους χρήστες/ριες, και τέλος την ανάπτυξη ψηφιακών παρατηρητηρίων με στόχο την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς, κτλ.). Με αυτό τον τρόπο, το όραμα της EN.I.R.I.S.S.T. είναι να αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας που θα προάγει και θα υποστηρίζει την έρευνα στους επιστημονικούς της τομείς. Οι στόχοι της EN.I.R.I.S.S.T. είναι: (α) Να διαμορφώσει μια ερευνητική & επιχειρηματική ευφυή πλατφόρμα για την υποστήριξη βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς ενδιαφέροντος της ερευνητικής υποδομής, (β) Να συλλέξει, να επεξεργαστεί & να παράσχει στους ερευνητές και χρήστες, πληροφορίες & εργαλεία σχετικά με τις εθνικές & διεθνείς μεταφορές επιβατών & εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, αεροπορικών, χερσαίων και διατροπικών μεταφορών, (γ) Να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους σε πρωτότυπες έρευνες, επενδυτικά σχέδια και πολιτικές (ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητές, φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, ιδιωτικές & δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς χάραξης πολιτικών), (δ) Να δημιουργήσει έναν πολυδιάστατο θεσμό οικονομικής & ερευνητικής ανάπτυξης για την Ελλάδα, δημιουργώντας νέα & ενισχύοντας υπάρχοντα δίκτυα που θα εξασφαλίζουν τη ροή γνώσεων & πληροφοριών.

Αερομεταφορές και περιφερειακή ανάπτυξη (ATARD)

Περίοδος εφαρμογής: 2015-2019

Πηγή Χρηματοδότησης: European Commission, COST

Ιστοσελίδα: https://www.atard-online.com/; https://www.cost.eu/actions/TU1408/#tabs|Name:overview

 

Περίληψη

Αυτή η δράση διερευνά τη σχέση μεταξύ αεροπορίας και περιφερειακής ανάπτυξης, με έμφαση στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. Η δράση αναλύει τα δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας και τεκμηριώνει (ποσοτικοποίηση) τα οφέλη στην Ευρώπη, παρέχοντας συστάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης των αεροπορικών υποδομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη της οικονομικής ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής συνοχής και της δημιουργίας δικτύου ερευνητών στις αεροπορικές μεταφορές και τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές του, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Οι στόχοι της δράσης είναι: (α) καταγραφή  στις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με τις αεροπορικές μεταφορές και την περιφερειακή ανάπτυξη, εστιάζοντας, αφενός, σε μεγάλα αεροδρόμια, βασικές περιοχές (όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ανά χώρα) και στην οικονομική ανταγωνιστικότητα και, αφετέρου, σε απομακρυσμένες περιοχές, διαδρομές χαμηλής ζήτησης και κοινωνική συνοχή, (β) Σχεδιασμός μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση των επιπτώσεων των αερομεταφορών στην περιφερειακή ανάπτυξη, (γ) Βελτίωση της υπάρχουσας βάσης γνώσεων μέσω περιπτωσιολογικών μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες που εμπλέκονται στη δράση, (δ) Προσδιορισμός σημαντικών τομέων για μελλοντική έρευνα σχετικά με το θέμα των αεροπορικών μεταφορών και της περιφερειακής ανάπτυξης.

Τίτλος: Improving Healthcare Access through a Personal Health Monitoring System (eHealth Monitoring)

Περίοδος Εφαρμογής: 2017-2020

Πηγή Χρηματοδότησης: INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία2014-2020»

Ιστοσελίδα: http://ehealthmonitoring.eu/

Περίληψη: Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης ηλεκτρονικής υγείας σε διακρατικό επίπεδο, το οποίο βασίζεται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καθώς και σε προσωπικούς μη επεμβατικούς αισθητήρες. Το σύστημα αυτό θα παρέχει απομακρυσμένη παρακολούθηση της υγείας των πολιτών εκτός του παραδοσιακού νοσοκομειακού περιβάλλοντος και θα δημιουργήσει επίσης μόνιμη διασύνδεση πολιτών με ιατρικό προσωπικό, συμβάλλοντας άμεσα στην ίση μεταχείριση και πρόσβαση όλων των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες υγείας, στοχεύοντας στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της διευρυμένης Ευρώπης.

Τίτλος: Joint Water Resources management System for Long-term Efficiency (WRESTLE)

Περίοδος Εφαρμογής: 2018-2021

Πηγή Χρηματοδότησης: INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία2014-2020»

Ιστοσελίδα: https://wrestle.kresna-bg.com/index.php/en/

Περίληψη: Το έργο στοχεύει στην υλοποίηση της Οδηγίας – Πλαίσιο για τα ύδατα στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας. Ο γενικός στόχος του έργου WRESTLE είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός κοινού συστήματος στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Βουλγαρία για τη βιώσιμη διαχείριση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων. Το κοινό σύστημα θα διευκολύνει την προστασία της ποιότητας / ποσότητας των υδάτων και θα διασφαλίσει την αποτελεσματική χρήση ως απάντηση στις οδηγίες της ΕΕ και στις εθνικές νομοθετικές πράξεις.

Τίτλος: Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation (Action Plan for Social Entrepreneurship)

Περίοδος Εφαρμογής: 2018-2020

Πηγή Χρηματοδότησης: INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία2014-2020»

Ιστοσελίδα: http://apfse.eu/

Περίληψη: Το έργο στοχεύει σε μια μετρήσιμη ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων στους τομείς εφαρμογής του έργου, η οποία θα εκφράζεται από: α) την αύξηση του αριθμού χρηστών υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς και τον κύκλο εργασιών των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων , β) τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Τίτλος: Ανάδειξη & Πιστοποίηση Προορισμών και Διαδρομών Θρησκευτικού Τουρισμού  (RE-TOUR)

Περίοδος Εφαρμογής: 2018-2021

Πηγή Χρηματοδότησης: «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), Α’ κύκλος, Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Ιστοσελίδα: http://retour.gr/

Περίληψη: Το έργο RE-TOUR αφορά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου αναπτυξιακού πακέτου συμβουλευτικών – προωθητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών «πιστοποίησης» (branding) το οποίο θα παρέχει τη δυνατότητα στους δυνητικούς πελάτες (με διαφοροποιημένο βαθμό συμβουλευτικής υποστήριξης) να εκπονήσουν και υλοποιήσουν ένα απόλυτα συγκεκριμένο σχέδιο προώθησης, προβολής, ανάδειξης, αξιοποίησης και ενοποίησης των θρησκευτικών μνημείων της περιοχής τους ανεξάρτητα από την χωροθέτηση της