Το τμήμα οικονομικών επιστημών αποσκοπεί στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης των επιχειρήσεων καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της οικονομικής θεωρίας, της διοίκησης των επιχειρήσεων, και των εφαρμογών τους.
Με βάση την αποστολή αυτή, το τμήμα προκρίνει 3 βασικούς άξονες οι οποίοι θα προσδιορίσουν την ανάπτυξη και εξέλιξη του τα επόμενα χρόνια:
Α. Την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και την ενίσχυση των δομών-υποδομών που στηρίζουν τις ακαδημαϊκές διαδικασίες.
Β. Την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και της ερευνητικής αριστείας.
Γ. Την ισχυροποίηση της συμμετοχής του τμήματος στην διεθνή εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άξονες αυτοί δεν αποτελούν ανεξάρτητες ενότητες στόχων αλλά τελούν υπό καθεστώς αλληλεξάρτησης, αλληλοεπιχώρησης και αμοιβαίας συμπληρωματικότητας. Το τμήμα επιδιώκει την μέγιστη δυνατή συνέργεια μεταξύ των προαναφερθέντων αξόνων καθώς και την διεύρυνση των δεσμών του τμήματος με τον περιφερειακό κοινωνικοοικονομικό περίγυρο και βεβαίως την εντονότερη παρουσία του στην περιφερειακή και στην εθνική αναπτυξιακή διαδικασία.
Το Πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών αποσκοπεί σε συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτρέπουν στους φοιτητές του, να μελετούν και να κατανοούν τα κίνητρα, τους στόχους και την διαδικασία λήψης αποφάσεων σε οικονομικά ζητήματα, από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές-τριες κατά την διάρκεια του ΠΠΣ:
• αναλύουν το οικονομικό περιβάλλον και τις μεταβλητές που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής
• αποκτούν επιστημονική και μεθοδολογική γνώση σε βασικά γνωστικά πεδία της οικονομικής επιστήμης (μικροοικονομική, μακροοικονομική, οικονομετρία, δημόσια οικονομική, διεθνές εμπόριο, οικονομική πολιτική, οικονομική της ανάπτυξης, οικονομική επιχειρήσεων, οικονομική βιομηχανικής οργάνωσης, οικονομική της εργασίας), και της διοίκησης των επιχειρήσεων (για παράδειγμα επιχειρησιακή έρευνα, διοίκηση επιχειρήσεων, επιχειρηματικότητα)
• αποκτούν επιστημονική και μεθοδολογική γνώση σε πιο εξειδικευμένα αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης των επιχειρήσεων (περιφερειακή οικονομική, χρηματοοικονομική, μαθηματική οικονομική, λογιστική, μάρκετινγκ – μάνατζμεντ, εμπορικό δίκαιο)
• μαθαίνουν τον τρόπο χρήσης θεωρητικών και εμπειρικών μεθοδολογικών εργαλείων της οικονομικής επιστήμης και της διοίκησης επιχειρήσεων για τη ανάλυση σύνθετων προβλημάτων, της οικονομίας και των επιχειρήσεων
• αποκτούν αντίληψη της εξελικτικής δυναμικής του γνωστικού πεδίου της οικονομικής επιστήμης, της διοίκησης επιχειρήσεων και των εφαρμογών τους.
• μαθαίνουν την αναζήτηση και χρήση επιστημονικών πηγών και την επαλήθευση ή απόρριψη επιστημονικών προτάσεων
• μαθαίνουν την συγγραφή και ολοκλήρωση επιστημονικών εργασιών, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά
• προετοιμάζονται με την χρήση περιπτωσιολογικών μελετών για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα
• προετοιμάζονται για την περαιτέρω εξειδίκευση τους με μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου.