• ΝΚ23
  ECTS: 6

  Μαθηματικά ΙΙ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Παρουσιάζονται βασικές έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας και των εφαρμογών της στην Βελτιστοποίηση και στη Συγκριτική Στατική Ανάλυση. Οι έννοιες αυτές συναντώνται στην τρέχουσα οικονομική βιβλιογραφία και αποτελούν βασικά [...]

 • ΝΚ24
  ECTS: 6

  Λογιστική ΙΙ

  H ύλη που διαπραγματεύεται το μάθημα της Λογιστικής ΙΙ αφορά την εξέταση ειδικών λογιστικών θεμάτων υπό το πλαίσιο των πολιτικών που προτείνουν τόσο τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όσο [...]

 • ΝΚ22
  ECTS: 6

  Στατιστική Ι

  Σκοπός του μαθήματος – Να παράσχει τις βάσεις για την κατανόηση της Στατιστικής επιστήμης, προσφέροντας στους πρωτοετείς φοιτητές-τριες βασικές έννοιες, ορισμούς και μεθόδους ανάλυσης. – Να εξηγήσει τους μηχανισμούς και [...]

 • ΝΚ 25
  ECTS: 6

  Πληροφορική II

  Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις κάτωθι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες: Απόκτηση Γνώσεων: 1. απόκτηση επιστημονικής γνώσης σε ειδικές θεματικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου [...]

 • ΝΚ21
  ECTS: 6

  Μακροοικονομική Θεωρία Ι

  Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις κάτωθι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες:   Απόκτηση Γνώσεων: 1. απόκτηση επιστημονικής γνώσης σε ειδικές θεματικές περιοχές του γνωστικού [...]